Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vet het weldadig doel beoogd heeft , ingeval van ziekte o stoornis , plaats-vervullende werktuigen daar te stellen . of grootere kracht en voleinding in de verrigtin<rei! voorttebrengen. Dit alles zou de natuur ook langs andere wegen hebben kunnen bereiken, en waarom heeft zij zulks ten opzigte van de gewigtigste werktuigen

gedaan ?6SelallTe ^ ',art de 'naa&' "iet

-Dat van gepaarde werktuigen het een de verriotingen van zijnen ziek geworden kameraad overneemt de gezonde long , die van de geïnfiltreerde , het ziende oog die van het blinde, het hoerende oor die van het doove , or het zintuig van het gevoel die van andere ntuige.i, zoo als zulks bij blinden , dooven , helderzienden

7on aiA',Ü ^'^'^innige omstandigheden het geval zijn zou, dat de weldadige natuur voor overname, aanvulling en plaatsvervanging gezorgd heeft , zijn voorwaar zeer schoone voorstellingen, die in menigte scholastieke kraam zeer goed te pas komen , voor het overige echter slechts

ZïïeUT e", onfewezen ^Hingen van de dynamische sthoo! d|e volstrekt niets verklaren, dan de groote lust verklaring van den menschelijken geest. Wij zien immers dagelijks hoe slecht de eene long voor de andere in de bres springt , daar de ziekelijke aandoenina van de eene meestal reeds toereikende is , den dood te" veroorzaken , zonder dat de andere in staat is denzelven al te weren.

Hoe zeer men ook dwaalt, bij het aannemen van symmetrische werktuigen , zeker is het , dat ziekelijke aanoemngen , ja zelfs volkomene vernietiging van de eene hel t van een gepaard werktuig, en inzonderheid vaneen ha rond der groote hersenen , niet altijd stoornis in desz,e rerrigtingen ten gevolge hebben zal , inzonderheid wanneer de ziekte, of liever de aan deze ten grond Iggende stoffelijke verandering, langzamerhand ontstaat,

.00 ais W1J zulks al dade]ijk n;i(Jer 2u)]en aan(oonen>

J). Ve wet der accommodatie. Deze is eene der gewigtigste, bij de onderkenning der hersenziekten veel e weinig in aanmerking genomene eigendommelijkheden

Sluiten