Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wamm

stellen , dat derhalve de wet der gewoonte op het van het zenuwknoopstelsel onmiddellijk afhangend ve°etativ0 leven zeer veel invloed uitoefent , en het zelfs beheerscht Beschouwen wij voorts de verschillende vemVtinpen van het ruggemerg, dan vinden wij hier de wet der gewoonte eene even groote rol spelende, als hij de verrigtingen van het zenuwknoopstelsel. De door do werkdadigheid van het ruggemerg voortgebragte medebewegingen (Mitbewegungen) , die wij bij eiken ademtogt , bij het gaan , springen , dansen , tot bewaring van het evenwigt , en bij vele zamengestelde bewegingen , welke een vereischte zijn voor de uiteenloop. ndste kunstverrigtingen , zien plaats grijpen , moeten geoefend worden , en kunnen dan slechts mei gemak en zekerheid geschieden, wanneer zij ons tot gewoonte geworden zijn.

Zelfs de uitsluitend van de werkdadigheid van het ruggemerg afhankelijke' reflectiebewegingen , gehoorzamen in zoo verre aan de wet der gewoonte , als zij bij voorkeur in die spieren voorkomen , die uit hoofde van

'n*3 PS10'°oisc^e bestemming, het menigvuldigst tot reflectiebewegingen worden opgewekt , zoo als in de ademhalmgs- en keelspieren ; zoo nemen wij ook reflectiekrampen het meest in zoodanige deelen waar in welke buitendien reeds in den normalen staat , de rnenigvuldigste reflectiebewegingen voorkomen ; vandaar de asthmatische toevallen en de kramp van de keelholte bii hysterische vrouwen ; eindelijk doen ook reflectiekrampen zeer gaarne die deelen aan, welke reeds meermalen door , ez e waren aangedaan , van daar de herhaalde aanvalschrijven SchrijlkramP • biJ de mins'e beproeving tot

Brengt men tevens den spierionus , zoo als zich dezelve door aanhoudend openstaan van het strotklepie en door aanhoudend gesloten zijn der sluitspieren van den endeldarm en de blaas kenmerkt , tot de verrigtingen van het ruggemerg, dan zal men ook niet 'g bij dezen den invloed van de gewoonte en oefening over iet hoold zien. Gebrek aan oefening verzwakt den

Sluiten