Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijking is , ofschoon wel niet uitsluitend , dan toch hoofdzakelijk aan de wet der gewoonte toeteschrijven. Deze invloed der gewoonte en oefening op de verri<*tingen der hersenen zal ons des te gewigiiger voorkomen , als wij weten, dat van dezelve niet slechts de graad van ontwikkeling der verschillende hersendeelen , maar ook het overeenstemmend zamenwerken derzelve , zonder hetwelk er geene volstrekt volledige verrigting bestaat , wezenlijk afhangt. Want slechts wanneer alle gedeelten der hersenen in gelijke mate geoefend werden , zou eene , in ieder opzigt volkomene en bij alle menschen gelijke hersenwerkdadigheid, denkbaar zijn. Eene zoo gelijkmatige oefening der afzonderlijke hersenorganen is intusschen bij de verschillende standen en bestemmingen der menschen , ten eenemale onbestaanbaar. Want bij den eenen mensch wordt het eene , bij den anderen het andere gedeelte der hersenen meer geoefend en ontwikkeld , hetzij omdat de verschillende standen en bestemmingen van den mensch het zoo vorderen , of omdat in het algemeen een hersenorgaan van natuur meer dan een ander voor ontwikkeling vatbaar is.

De ongelijkmatige oefening der afzonderlijke hersenorganen veroorzaakt eene bepaalde verhouding in de verrigtingen der hersenen , zij brengt eenen eigendommehjken indruk op dezelve te weeg, en bepaalt de stemming en bouw van dezelve , zoo als wij dezelve bij verschillende menschen van verschillende standen , en verschillende beroepen aantreffen. Uit dit oogpunt beschouwd , zijn de hersenen , streng genomen , nooit normaal ontwikkeld , terwijl wij normaal gevormde en werkende longen, hart, lever, enz. dikwijls genoe^ aantreffen. Enkele gedeelten der hersenen zijn volledig ontwikkeld , en werken ligt op inwerkende prikkels Teru^ , andere gedeelten liggen niet ontwikkeld en onwerkzaam naast deze. Enkele ceniraalvezels zijn ligt opwekbaar en bewegelijk , andere zijn traag en verlamd , naburige hersengedeelien staan daardoor niet meer met elkander in een normaal verband , meer verwijderde

Sluiten