Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij een van den invloed der gewoonte afhankelijk , en derhalve een meer of minder geoefend , een meer of minder ontwikkeld , een meer of minder opwekbaar werktuig treffen , waarvan de afzonderlijke bestanddeelen slechts °eene zeer betrekkelijke physiologische waarde bezitten. Derhalve kunnen , bij gelijke graden van ontsteking derzelfde hersendeelen , bij den eenen mensch de verschijnselen van hersenprikkeling , bij den anderen die van 'hersentorpor voorheerschen ; deze verschijnselen kunnen nu eens zwakker , dan weder sterke! te voorschijn treden: braken, ijlen, zamentrekkingen \an ledematen, stuiptrekkingen en verlammingen kunnen met elkander gepaard , of ieder afzonderlijk voorkomen.

Hij , die de verschijnselen aan het ziekbed met de uitkomsten der lijkopening zorgvuldig vergeleken heeft , zal reeds voor lang tot de overtuiging geraakt zijn , dat er ter naauvvernood een gedeelte der hersenen bestaat , dat niet , zonder eenige stoornis in de hersenverrigtingen , werktuigelijk of scheikundig kan beleedigd worden , en dat de beleediging van een en hetzelfde gedeelte der hersenen , niet altijd dezelfde verschijnselen ten gevolge heeft. Deze daadzaak , welke aan het gezag van de klinische onderkenningsleer , eenen gevoeligen slag heeft toegebract , komt aan den anderen kant , met de nieuwere ontleed- en natuurkundige onderzoekingen der hersenen op eene bevredigende wijze overeen , en terwijl zij datgene voor de wetenschap aanvult , hetgeen zij aan dat pezaff onttrokken heeft , brengt zij den geneeskundige , met betrekking tot zijn handelen aan het ziekbed , ook niet in het minst op het dwaalspoor , zoo als wij later zullen zien.

Uit de wetten der afzondering, symmetrie, accommodatie en gewoonte volgt verder , zoo als wij reeds gedeeltelijk hebben vermeld , dat die ziekten , d. i. die werktuigelijke en scheikundige beleedigingen der hersenen , de hevigste verschijnselen zullen opwekken , welke dezelve in haar geheel , en derhalve in al hare bestanddeelen gelijkmatig aandoen.

lïyperaemien, uitgebreide uitstortingen bloedontmenging,

Sluiten