Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan die Tan de bedden der gezigtszenuwen , dan zal ook de door de hyperaemie verwekte gelijkmatige drukking op de gezamenlijke hersenwerktuigen , meer in het oogloopende stoornissen in de verrigtingen van de vierdubbele liachamen , dan in die van de gezigtszenuwbedden opwekken , en in het gegeven geval, zullen van de door drukking bewerkte verschijnselen, die van de ziekelijk aangedane vierdubbele ligchamen voorheersehen, ofschoon de gezigtszenuwbedden aan denzelfden graad van drukking zijn blootgesteld. In een ander geval kan juist het omgekeerde plaats hebben , en in het algemeen kan de gelijkmatige drukking zeer ongelijk werken op de verschillende hersenwerktuigen. naarmate deze door oeleninp en gewoonte meer of minder tot de volledige werkdadigheid der hersenen bijdragen , en derhalve meer of minder gewigtig en onontbeerlijk voor dezelve geworden zijn.

Op die wijze is het te verklaren, waarom hyperaemien , bii de gelijkmatige drukking , die zij op al de verschillende deelen der hersenen uitoefenen , desniettemin bij verschillende menschen zeer verschillende verschijnselen voortbrengen; waarom in het eene geval de ziel, in een ander de zintuigen , in een derde de willekeurige bewecincren, zoo in het oog loopend lijdende zijn , en waarom bii "deze afzonderlijke hersenverngtingen wederom de grootste verscheidenheid in de stoornis zelve wordt waargenomen , zoo dat nu eens hel gezigt, an iet pehoor , of de bewegingen van deze of gene groep spieren , nu eens de verbeeldingskracht , dan weder het geheugen , het denk- of het wilsvermogen het sterkst aangedaan worden. ,

Tot zoover over de wet der gewoonte , waarvan de meer naauwkeurige uiteenzetting ons hier te ver leiden zou Uit het tot hiertoe gezegde volgt echter ondubbelzinnig genoeg , dat deze wet allezins gewigtig is, dat zij alle verrigtingen der hersenen beheerscht , en de voornaamste oorzaak is , waarom dezelfde ziekten , d. 1. dezelfde ziekteprodukten of ziekteindividuen van de hersenen bij verschillende menschen verschillende verschijn-

Sluiten