Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het niet slechts ofn klinische vormen en betoogen , maar ook om daadzaken en degelijke begrippen te doen is , gaarne instemmen.

Wij beschouwen dan ook de latere ziektekundigen ten volle in hun regt, wanneer zij eerst eene algemeene, op de meest algemeene verscheidenheid der verschijnselen gegronde onderkenningsleer, trachten vasttestellen , voordat zij tot eene bijzondere onderkenning der hersenziekten overgaan. Eene zoodanige algemeene onderkenningsleer is des te meer te billijken , daar zij in al de gevallen , in welke men niet tot eene bijzondere onderkenning kan geraken , de eenige leiddraad voor den praktischen geneesheer is, en hem ook wezenlijk in de meeste gevallen vaste punten aanbiedt , van waar hij bij zijne werkzaamheid kan uitgaan. Wel is waar is eene dusdanige onderkenning geene bepaling van ziektevoortbrengsels of ziekteindividuen , en in zoo verre zonder hooge wetenschappelijke waarde. Zij heeft intusschen een onbetwistbaar praktisch nut , omdat zij ons met algemeene ziektetoestanden en derzelver behandeling bekend maakt.

In geen werktuig valt de eenvoudigheid van de natuur meer in het oog, dan in de hersenen; want , ofschoon ook gewaarwording , beweging en voorstelling, verschillende grondvormen der hersenwerkdadigheid daarstellen , wordt de eerste toch slechts door centripetale , de tweede door centrifugale , en de derde door centrale strooming van een en hetzelfde agens naar verschillende werktuigen tot stand gebragt. De verscheidenheid in de gewaarwordingen , bewegingen en voorstellingen kan slechts afhankelijk zijn van de verscheidenheid der werktuigen die haar te weeg brengen , en bij dezelve is behalve aan een plus of minus, aan niets anders, en derhalve aan geen quale , te denken. W anneer echter de verrigtingen van gezonde hersenen slechts verschillen in den 'graad van werkzaamheid aanbieden , kunnen ook de verrigtin<ren van zieke hersenen geene andere verschillen opleveren"

Neemt men in overweging , dat iedere verrigting der hersenen op geleidingsvatbaarheid van de centripetale , centrifugale en centrale zenuwvezels berust, dan is het

Sluiten