Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tan fl.e' s'erven en van den doodstrijd gewacht worden.

TV ij hebben uit de verschijnselen der plaatselijke vermting vooreerst de meest algemeene vormen der hersenziekten, de afdee ingen van hersenprikkeling en hersentorpor met zekerheid ontwikkeld , doordien wij de eene reeks van verschijnselen , aan welke eene vermeerde reflectiewerkdadigheid van de hersenen ten gronde ligt, als verschijnselen van hersenprïkkeling , en de andere, welke uit eene verminderde reflectiewerkdadigheid der hersenen haar ontstaan neemt, als die van hersentorpor aanduidden.

De meer bijzondere vormen , de genera 'dezer afdee-

gen . moesten uit de verschillende oorzaken van de vermeerderde of verminderde reflectiewerkdadigheid der hersenen afgeleid , en deze andermaal uit verriwlinpsverschynselen worden erkend. Men begrijpt derhalve

k ij CZ.e meer büzondere vormen niet meerzoo

bepaald en klinisch te erkennen zijn , als de algeineene twee vormen , uit welke zij worden afgeleid, omdat namelijk derzelver afleiding in de meeste gevallen met de dikwijls onoverkomelijke hinderpalen van de functionele bepalings-methode te kampen heeft.

Als wij de noodzakelijkheid van eene algemeene onderkenningsleer der hersenziekten als geregtvaardi<rd beschouwen , dan ontstaat vervolgens de vraag: is de aloemeene onderkenning bij hersenziekten ook' toereikende , om op haar een zeker geneesplan te gronden ?

Het zou ons te ver leiden , wanneer wij deze vraa^ hier uitvoerig zouden willen beantwoorden , daar wij alsdan op de begrippen van ziekte en genezing, die wij gedeeltelijk reeds in het kort hebben ontwikkeld , en bij eene andere gelegenheid nog uitvoeriger zullen ontwikkelen , zouden moeien terug komen. Er kan derhalve hier dienaangaande slechts het volgende in het kort worden medegedeeld. Ieder geneesplan moet tegen het ziektevooi Urengsel of ziekte-individu , d. i. zoodanig gerigt zijn , dat het ziektevoortbrengsel vernietigd en uit de bewerktuiging verdreven worde. De vernietiging en uitdrijving van het ziektevoortbrengsel hangt af van deszelfs vatbaarheid om bewerktuigd te worden. Eene uitstorting

Sluiten