Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

righeid der ziektekundige begrippen vernietigt, vrije speling.

Men heeft de hersenhyperaemie , zoo als in het algemeen iedere congestie , in eene active en passive onderscheiden , zonder dat intusschen deze onderscheiding kan gezegd worden op de physiologie gevestigd te zijn.

Ingevolge de natuurkundige waarnemingen, hangt de active congestie af van de zamentrekking der haarvaten en den versnelden bloedsomloop in dezelve, en geeft zich te kennen , door koude , bleeke huid en eenen kleinen zamengetrokken pols , zoo als men zulks in het kramptijdperk van tusschenpoozende koorts waarneemt; de passive congestie van verslapping der haarvaten en vertraging van den" bloedsomloop in dezelve, onder verschijnselen van hitte, roodheid, turgor , sterken, vollen pols, zoo als zulks in ontstekingskoortsen het geval is. Welke clinicus zal in het eerste geval eene active , in het tweede, eene passive congestie erkennen , en in het eerste geval, ontstekingwerende, in het laatste, opwekkende geneesmiddelen toedienen ?

Daar wij ons aan deze physiologische begripsbepaling van active en passive congestie niet streng kunnen houden , maar dezelve als de onderscheiding van twee ontwikkelings - tijdperken van een en hetzelfde natuurkundig -proces , niet echter als eene onderscheiding van twee wezenlijk verschillende natuurkundige toestanden beschouwen , laten wij het ook onbeslist, of de congestie ontstaat, doordien de haarvaten van enkele werktuigen het vermogen om wederstand te bieden , verloren hebben , zoo als bij verhitting , sterke beweging van het ligchaam , hevige koortsen; of door verlamming van de zenuwen der haarvaten, zoo als in adynamische koortsen , of in die soort van oogontsteking , die door drukking of beleediging van de drielingszenuw wordt veroorzaakt; of door plaatselijke stremming van den bloedsomloop in de haarvaten , zoo als bij de congestie in den naasten omtrek van eene ontstoken plaats ; of door het meerdere gebruik en derhalve den grooteren toevloed van bloed , zoo als bij ingespannen nadenken en in de verschillende ontwikkelingstijdperken ; of door verschillende verhoudingen in de

Sluiten