Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menging , inzonderheid door vermeerderde dikte en verminderde bewegelijkheid van het bloed , zoo als in de cholera ; of eindelijk door de werktuigelijk gestremde terugv oeijing van het bloed door de aderen , zoo als bij gebreken in de klapvliezen van het hart , uitgebreide uitstortingen na longontsteking, tuberculosis en borstvliesontsteking.

^an uiteen klinisch standpunt, kan slechts de gesteldheid van den hartslag de tot heden toe gemaakte^nderscheiding tusschen eene active en passive congestie billijken , en dien ten gevolge moeten alle cong°estien met versterkten hartslag, tot de active en alle congestien met normalen of verzwakten hartslag, tot de passive worden gebragt.

Zoo wel de active als de passive congestie berust echter op verslapping van de haarvaten , daardoor te weeg gebragte vertraging van den bloedsomloop, en ophooping van het bloed in dezelve. Natuurkunde beschouwd bestaat er derhalve geene active congestie maar is iedere congestie van passiven aard, in zooverre men namelijk onder verslapping van de haarvaten eenen passiven toestand verstaat. Slechts deze begripsbepaling van congestie steunt op de natuurkunde, en kan voor de therapie van nut zijn.

Is de hartslag voortdurend versterkt, zoo als bij sterke lichaamsbeweging , bij verhitting van het ligchaam door middel van geestrijke dranken, bij koortsen , inzonderheid die van ontstekingachtigen aard, dan wordt het bloed met groote kracht naar alle peripherische deelen gedreven ; indien de haarvaten van alle peripherische deelen aan het indringend bloed denzelfden krachtigen wederstand boden , dan zou er geene bloedsophooping in dezelve kunnen plaats vinden, het bloed zou veeleer sneller door dezelve gedreven en daardoor eene snellere stofwisseling in de verschillende werktuigen te weeg gebrast worden. Gedeeltelijk geërfde gedeeltelijk na de gfboorte verkregen voorbeschiktheid is oorzaak , dat niet alle haarvaten van het menschelijk ligchaam in staat zijn aan het sterker indringend bloed gelijken wederstand te bieden.

Sluiten