Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder dien Tan beroerte , voor. Van deze hyperaemie kan hier geene sprake zijn , daar zij als een wezenlijk deel van de genoemde ziekteprocessen op eene andere plaats moet behandeld worden.

De vasculaire hyperaemie der hersenen en hersenvliezen , zonder uitstorting, is het, die wij onder den naam van congestie naar het hoofd begrijpen. De congestie naar het hoofd zal des te zekerder als vasculaire hyperaemie te voorschijn treden , hoe rijker het bloed aan proteine en kleurstof is. ~S an daar dat wij dezelve bij normale bloedsmenging waarnemen , door snel loopen , dansen , ingespannen spreken , zingen , denken , het gebruik van geestrijke dranken , door de hitte van zon en vuur, door stuiptrekkingen, starkramp, vallende ziekte, eclampsie te weeg gebragt; even als in gastrische , rheumatische , catarrhale, gal- en typheuse koortsen, bij ontstekingen, kanker, tuberkels , zoo lang het bloed geen aanmerkelijk verlies aan proteine en kleurstoi geleden heeft. Uit deze eigenschap is het te verklaren , dat warmte , roodheid , turgor, opgespoten albuginea , klopping der hoofd- en halsslagaderen , versnelde en versterkte hartslag , de het meest in het oog loopende verschijnselen zijn bij congestien naar het hoold. Tevens is het echter te verklaren , waarom zij het niet steeds zijn moeten , daar de bloedopstijging naar het hoofd bij verschillende en derhalve ook bij geringere veranderingen in de verhouding van de hoeveelheid proteine en bloedrood kan plaats hebben. Ihen bleek aangezigt en bloedopstijging naar het hoofd, zijn derhalve twee zeer wel te vereenigen omstandigheden , en worden ook wezenlijk dikwijls genoeg te gelijker lijd waargenomen.

Gewigtig voor den praktischen geneesheer is echter ook de tegenovergestelde verhouding. iLven als ei namelijk eene hyperaemie der hersenen en hersenvliezen zonder uitwendig waartenemen bloedopstijging naai het hoofd voorkomt, even zoo bestaat er ook eene uitwendige bloedophooping en turgor, zonder eene hyperaemie der hersenen en hersenvliezen. De oorzaak hiervan is gelegen in de hydrostatische wetten der her-

Sluiten