Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuiver werktuigelijken oorsprong en te onbeduidend is door koorts opgewektheid , turgor en hersenprikkeling e kennen ; het tijdperk der uitstorting kenmerkt zich door de afwezigheid Tan koorts , of door het zuiver nalaten der koorts, door rust, collapsus en hersentorpor. Deze wee tijdperken zijn bij de vasculaire hyperaemie noch uit een ontleedkundig , noch uit een klinisch oogpunt te onderscheiden. Wel is waar brengt de vasculaire hyperaemie der hersenen in eenen hoogeren graad van ontwikkeling , wel degelijk ook hersentorpor , door drukking vertraagde ademhaling en hartslag voort; doch warmte roodheid , turgor versterkte hartslag en volle , harde pols , blijven voortduren , omdat zich de vasculaire hyperaemie niet in uitstorting kan oplossen, zoo als zulks bij de exsudative hyperaemie en de ontsteking het geval is.

Om dezelfde reden houdt de vasculaire hyperaemie der hersenen niet het regelmatig beloop , hetwelk de exsudative hyperaemie en de ontsteking plegen te nemen.

ilet uitzondering van eenige weinige gevallen , in welke de exsudative hyperaemie en de ontsteking door beroerte ooden , zijn er tot de vorming van de uitstorting en van den daardoor te weeg gebragten hersentorpor, eenige agen noodig , zoo als er wederom een langer tijdsverloop vereischt wordt , voor dat de uitstorting opgeslorpt en de verschijnselen van hersentorpor verdwenen zijn.

Bij de vasculaire hyperaemie der hersenen kan de hersen prik keling spoedig in hersentorpor overgaan , dikwijls volgt deze laatste volstrekt niet, of verdwijnt weder even spoedig als hij ontstaan was. Dikwijls gaan de verschijnselen van hersenprikkeling en hersentorpor plot.seling voorbij , en de hyperaemie maakt tusschenpoozin1?' Z°1 men deZelve bÜ u''st°rtingen niet ligt zal

b^nrtf ^1S Td iH het hel°°P ' ontbreken van epaalde tijdperken en zuivere tusschenpoozingen , zijn derhalve de ontleedkundige kenmerken vf„ de vascülafre hyperaemie der hersenen, en onderscheiden haar ook uit klinisch oogpunt van overeenkomstige ziekteprocessen, vasculaire hyperaemie der hersenen heeft geene

Sluiten