Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene en gewigtige storingen der hersenwerkdadigneid kan ten gevolge hebben.

De naauwkeurige nasporingen omtrent de aetiologische en pathogenetische oorzaken eener ziekte zijn voor den clinicus des te noodzakelijker , daar de functionele bepalingsmethode in dezelve dikwijls haren voornaamsten somtijds zelfs haren eemgen steun vindt , en het letten op een enkel pathogenetisch moment dikwijls meer bijdraagt tot het stellen van eene heldere onderkenning dan alle functionele verschijnselen te zamen. Doen wij' onderzoek naar de aetiologische en pathogenetische oorzaken van de bloedopstijging naar het hoofd , dan geraken wij , zoo wel langs eenen physiologischen als emnirischen weg, vooreerst tot de onderscheiding van primaire , op zich zelve bestaande , en van secundaire met andere ziekten gepaard gaande, congestien.

lot de primaire bloedopstijgingen naar het hoofd brengen wij :

a). De meeste zoogenaamde habituele congestien die , hetzy uit eene aangeboren of na de geboorte ontstane atonie der hersenvaten , of uit eene ziekelijke gevoeligheid van het geheele zenuwstelsel haar ontstaan nemen. ij nemen deze waar bij gevoelige, menstruerende , de jaren van teruggang bereikt hebbende vrouwen bij zenuwachtige , door voorafgegane zware ziekten, herhaald bloedverlies, inzonderheid plaatselijke bloedontlastingen aan het hoofd , zelfbevlekking , uitspattingen nachtbraken , nederdrukkende gemoedsaandoeningen verzwakte mannen Zij zijn van eenen passiven aard ,' verschijnen dikwijls bij de onbeduidendste , somtijds zonder eenige de minste aanleiding, en geven zich gemeenlijk zonder dat er eenige opwekking in den bloedsomloop is waartenemen , te kennen , door een gevoel van zwaarte en pijn in het hoofd.

b). Bloedopstijgingen naar het hoofd, die door de inwerking van de hitte der zon of van het vuur , bij maaijers, bakkers , smeden , enz. ;

c). die door bovenmatig sterke ligchaamsbewegin-

6

Sluiten