Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderkenning der hersencongestie zeker, voor zooverre deze in het algemeen door de functionele bepalingsmethode zekerheid erlangen kan.

Beloop en voorzegging der congestien naar het hoofd volgen van zelve uit de zoo even opgegeven ontleed- en natuurkundige kenmerken van dezelve.

Ten opzigte der voorzegging , moet slechts nog inzonderheid van de uit de ontleedkundige kenmerken der congestie naar het hoofd volgende , en voor den praktischen geneesheer gewigtige omstandigheid melding gemaakt worden : dat de eene bloedopstijging naar het hoofd de andere verwekt , dat wil zeggen : dat congestien naar het hoojd buitengemeen ligt terugkeeren , want de congestie berust op verslapping en laat ook verslapping van de vaten der hersenen na. Be eerste bloedopstijging naar het hoofd zal derhalve des te zekerder eene tweede, de tweede eene derde , enz. , ten gevolge hebben , hoe menigvuldiger de tot dezelve aanleiding gevende oorzaken te voorschijn treden , en hoe meer wij de atonie van het vaatstelsel door aderlatingen en bloedzuigers bevorderen.

Zoo ontstaan de habituele congestien naar het hoofd , de tot gewoonte gemaakte, in den beginne jaarlijksche , later halfjarige , driemaandelijksche en nog menigvuldiger te herhalen bloedontlastingen , en daarmede al die nadeelen , welke wij als gevolgen der congéstien naar het hoofd hebben opgegeven, te weten: zwakte der zintuigen en van den geest , aanhoudende hoofdpijnen , aanvallen van beroerte , mismoedigheid , verdriet in het leven , de luimen der hypochondristen , enz.

De therapie der bloedopstijgingen naar het hoofd moet tegen de aanleidende oorzaken gerigt zijn , en door deze nader bepaald worden, daar de bloedopstijging zelve niet altijd dezelfde plaats inneemt. Het volgende laat zich uit de ontleed- en natuurkundige eigenschappen van dezelve afleiden. Iedere hyperaemie berust het naast op verslapping der haarvaten. Streng genomen , bestaan er derhalve geene zuiver active hyperaemien , en het active bij eene hyperaemie heeft slechts betrekking tot den versterkten hartslag , waardoor de tegenstand , welken

Sluiten