Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de therapie is het ook heden ten dage geheel om het even, of het harde of zachte hersenvlies of wel het spinnewebsvlies , de graauwe of witte hersenzelfstandigheid, de groote, kleine of het middelgedeelte der hersenen ontstoken is. De verdedigers van de specifieke geneeswijze mogen over deze algemeene onderkenning al zeer ontevreden zijn ; even ontevreden zijn wij echter over de specifieke middelen , die zij ons aan de hand doen.

Ier wij J wij derhalve moeten bekennen , dat ontsteking van net harde en zachte hersenvlies en der hersenen in vele gevallen van een klinisch standpunt niet kan onderscheiden «orden , zien wij daarom geenszins de gewigtige verschillen die uit een ontleedkundig en ten gevolge van dien , niet zelden ook uit een semeiotisch oogpunt tusschen dezelve plaats hebben, over het hoofd en zullen naar deze, voor zoo verre het op eenen ontleeden natuurkundigen weg, zonder eene physische en scheikundige bepalingsmethode mogelijk is, eene schets geven van deze vormen. D

ONTSTEKING VAN HET HARDE HERSENVLIES.

Primitive ontstekingen van het harde hersenvlies in eenen koogereji graad, met uitgang in ettering, zijn uiterst zeldzaam , en komen gewoonlijk slechts na traumatische beleedigingen voor.

Menigvuldig daarentegen zijn de met ontsteking van de sch e delbeen deren gepaard gaande ontstekingen van net harde hersenvlies tn minderen graad

Z[j brengen uitstorting in den vorm van bindingsvezelig- 0f ook van beenweefsel, en ten gevolge °van deze sterkere aanhechting van het harde hersenvlies aan de glasplaat der schedelbeenderen , te weeg , en komen gewoonlijk over groote gedeelten uitgebreid, langs de naden , zeldzamer in kleinere omschreven plekken °voor.

evige ontstekingen hebben aanmerkelijke verdikking van het harde hersenvlies , ook wel sluiting van deszelfs soezems ten gevolge.

Traumatische beleedigingen, beenzweer van het inwen-

Sluiten