Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verklaren , dat iedere hersenprikkeling , heizij dezelve van zenuwachtigen , dyscrasischen , anaemischen of hyperaemischen aard zij, instaat is braken te verwekken, dat derhalve ook het braken bij meningitis van gevoelige en daartoe voorbeschikte personen , dikwijls alleen aan de van dezelve onafscheidelijke hersenprikkeling moet worden toegeschreven. Zonder twijfel heeft men bij het verklaren van het braken in de meningitis te veel op rekening gesteld van de drukking van het tiende zenuwpaar , daar eensdeels het braken bij meningitis zeer dikwijls voorkomt op eenen tijd , wanneer nog volstrekt geene hersendrukking bestaat , en in tegendeel ophoudt , zoodra deze eenen hoogen graad bereikt heeft , andersdeels physiologische proeven bewijzen , dat beleedigingen en doorsnijding van de beide nervi vagi volstrekt niet altijd braken ten gevolge hebben. — "Van meer gewigt is de physiologische daadzaak , dat prikkels , drukking , beleediging en vernietiging van het corpus callosum altijd aanhoudende en galbraking ten gevolge hebben. Overweegt men , dat het zachte vaatvlies de wanden van de hersenholten als een uiterst fijn flikkerepithelium bedekt, en met de oppervlakte der hier aanwezige hersendeelen , inzonderheid met die van het corpus callosum zoodanig zamenhangt, dat het zonder eene dunne laag van de zenuwzelfstandigheid medetenemen , van deze niet kan worden afgetrokken , dan zal men begrijpen , dat de meningitis , inzonderheid die , welke zich van de basis der hersenen naar het ependyma ventriculorum voortplant , altijd ook de zelfstandigheid van het septum , fornix en corpus callosum treft, en dus deze prikkelt, drukt, verweekt en beleedigt ; dat derhalve het braken inzonderheid bij die ontstekingen van het zachte vaatvlies wordt waargenomen , die men onder den naam van heete hersenwaterzucht begrijpt. Hersenprikkeling in het algemeen , prikkeling, drukking en beleediging van het eeltachtig ligchaam , zeldzamer drukking van de zwervende zenuw , zijn als de naaste oorzaken te beschouwen van het bij meningitis voorkomend braken , hetwelk des te zekerder zal ontstaan , hoe gevoeliger en voorbeschikter de lijdende individuen , hoe heviger de

Sluiten