Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar uit door reflectie op de laatste worden overgebragt • voorts door de werking van de beide musculi recti externi , enz. ; hij verwijdt zich door de werkin^ van de beide musculi recti interni , door de werking van de belladonna, op het oogenblik van de onthoofding en bij vele menschen wordt dezelve door dezelfde prikkels verwijd , door welke hij bij anderen vernaauwd wordt. De bewegingen van de iris zijn hoogstwaarschijnlijk, daar zij door een stelsel van antagonistische spieren bewerkt worden , aan dezelfde wijzigingen onderhevig , als de bewegingen van de oogleden , van den mond , van den hals der blaas , van den aars. Zullen zich de kringvormige spiervezels zamentrekken , dan moeten vooraf de straalvormige ontspannen zijn, en omgekeerd. Is de werking van de kringvormige spieren voorheerschend , dan wordt de oogappel vernaauwd; voert die van de straalvormiae den boventoon, dan wordt dezelve verwijd ; is de w°erkinc van be.de spierstelsels gelijk, dan verschijnt de doorsnede van den oogappel normaal, en zijn zoowel de kringvormige als de straalvormige spieren verlamd , dan is eer vernaau wing dan verwijding van den oogappel daarvan het gevolg. IJoe onvolkomen alzoo ook nog onze kennis van de mechaniek der ïnsbewegingen zij , volgt uit dezelve toch ondubbelzinnig, dat de verwijding van den oogappel zoowel door active samentrekking van de straalvormige als door verlamming van de kringvormige spieren van de iris kan bewerkt worden. De uitstorting bij meningitis zal derhalve , voor zoo verre zij drukking en verlamming der hersenen veroorzaakt, den oogappel nu eens verwijden dan weder vernaauwen , al naarmate zij dit of dat spierstelsel of beide te gelijk verlamt. In het algemeen verliezen intusschen de sluitspieren, derhalve ook die van den regenboog, vroeger haren toon, dan de regte spieren; inzonderheid schijnt zulks bij blonde teedere personen en kinderen met blaauwe oo^en het geval te zijn. Daarin is misschien de oorzaak gelegen dat meningitis in het algemeen en inzonderheid bij kinderen , men.gvuldiger met verwijding dan met vernaauWing van den oogappel gepaard gaat. Evenmin als der-

Sluiten