Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halve vernaauwing van den oogappel het hyperaemische , en verwijding un denzelven het uitstortings-tijdperk aanduidt, evenmin zeker is het, dat sterke verwijding of vernaauwing van denzelven met onbewegelijkheid, drukking torpor of verlamming der hersenen te kennen geelt, zoodat deze, wanneer zij gepaard met de andere verschijnselen van de meningitis vooikomen , als ondergeschikte erkenningsteekenen van dezelve kunnen beschouwd warden.

Gewigiig is overigens uit een diagnostisch oogpunt de omstandigheid, wanneer de oogappel van het eene oog verwijd, die van het andere daarentegen te gehjker tijd vernaauwd is , ten minste wanneer op dezelfde zijde , op welke de oogappel verwijd is, ook de ledematen verlamd zijn. In dit geval is de verwijding van den oogappel zonder twijfel het gevolg van eene sterkere hersendrukking , ofschoon wij ons een geval herinneren , waarin naast verschijnselen van zeer duidelijken hersenlorpor , de oogappel van het eene oog in het oogloopend vernaauwd , die van het andere echter aanmerkelijk verwijd was, zonder dat het geringste spoor van uitstorting in het lijk

kon woiden aangetoond. ... i

Deze verschijnselen van eene ongelijke doorsnede der beide oogappels zijn juist uit den ontleedkundigen bouw van den regenboog te verklaren , daar men met regt mag aannemen, dat de spieren van den regenboog aan beide oogen in enkele gevallen gedeeltelijk van de geboorte af, gedeeltelijk door inspanning en ziekten , eene ongelijke prikkelbaarheid en vatbaarheid voor zamentrek-

king kunnen bezitten.

De contracturen van verschillende deelen komen nieniavuldicr in de meningitis voor, en worden door sommige waarnemers tot de standvastigste en meest kenmerkende teekenen van dezelve gebragt. Men verstaat daaronder het tandenknarsen , de mondklem, het terugtrekken en de zijdewaardsche buiging van het hoofd , de tetanische stijfheid van den romp, de krampachtige buiging en strekkin" der ledematen , het intrekken van den buik met sterk gespannen spieren. Willen wij de waarde der contracturen voor de onderkenning nader bepalen ,

Sluiten