Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan is het noodig, bij het ontstaan van dezelve een oogenblik te blijven stilstaan.

De contracturen, die door stoffelijke veranderingen van de gewrichten, banden en pezen veroorzaakt worden niet in aanmerking genomen, moet iedere contractuur als eene onwillekeurige zamentrekking van eene spier door ziekelijke innervatie voortgebragt, worden beschouwd. Ue omstandigheid , dat vele contracturen zonder eenia spoor van hersenlijden voorkomen , pleit reeds daarvoor" dat deze ziekelijke innervatie niet onmiddellijk en onveil mijdelijk van de hersenen behoeft uittegaan. Let men tevens op de onafhankelijkheid van de reflectie- en medebewegingen van de werkdadigheid der hersenen , dan is men wel genoodzaakt , het ruggemerg als een zelfstandig motorisch middelpuntswerktuig te beschouwen , hetwelk wel is waar aan den invloed der hersenen onderworpen is , en van deze den eersten aansloot tot deszelfs verrietmgen verkrijgt, doch desniettemin op zich zélf bestaat, en als zoodanig in staat is zekere bewegingen en verngtingen van de willekeurige spieren te doen plaats «Trijpen , waartoe wij behalve de reflectie- en medebewegingen, ook den spiertonus, en als anomalie van denzelven de contracturen brengen. Hetzij nu de contractuur uit een volstrekt of betrekkelijk overwigt van den spiertonus Tan eene antagonistische spier geboren wordt , en zich als kramp of als verlamming te kennen geeft, altijd zal dezelve bij hersenlijden en inzonderheid bij meningitis dan ontstaan, wanneer het ruggemerg zelf aan de ziekte door ontsteking 0r prikkeling deel neemt, liet ruggemerp zal echter des te zekerder aan de ziekte der hersenen deelnemen , hoe heviger en uitgebreider de meningitis bij haar ontstaan is hoe lager zij aan de basis der hersenen gezeteld is , of zich zelfs tot het zachte vaatvlies van het ruggemerg voortplant, hoe jonger, teederder en prikkelbaarder het door meningitis aangedane individu is daar men moet aannemen, dat het ruggemerg eerst door jarenlange oefening van deszelfs eigendommelijke verriptmgen eenen hoogeren graad van zelfstandigheid en onalhankelijkheid van de hersenen erlangt, welke het dan

Sluiten