Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook bij ziekten tan deze laatste zal weten te handharen.

Uit deze wijze van ontstaan der contracturen wordt het duidelijk, dat niet iedere meningitis met contractuur moet verloopen , en dat aan den anderen kant contracturen in vele andere ziekten kunnen voorkomen ; dat zij derhalve noch standvastige , noch kenmerkende verschijnselen van de meningitis zijn , en het laat zich verder verklaren , waarom inzonderheid' de hevige meningitides , die zich reeds vroeger als zoodanig door koorts , ijlen , braken en slaapzucht te kennen geven , van contracturen vergezeld gaan ; waarom de tuberkuleuse aan de hersenbasis voorkomende meningitis inzonderheid en vooral met contracturen van de hoofd- , hals- en buikspieren-te voorschijn treedt; waarom wij bij kinderen zoo dikwijls liet naar achteren trekken van het hoofd waarnemen ; waarom echter ook de contracturen van de hals- en nekspieren, alsmede die der ledematen, ook bij typhus, bij longontsteking , en in iedere koortsige ziekte worden waargenomen , welke met meerdere of mindere prikkeling van de hersenen en het ruggemerg gepaard gaat.

Wat van de contracturen geldt, geldt ook in het algemeen van de stuipen. Brengen wij tot deze de algemeene onrust van den lijder , zijne haastige bewegingen , zijne pogingen om optestaan , van ligging te veranderen , het rollen van het oog , het beven van de tong , enz. , dan zal er wel geene meningitis voorkomen , die geheel zonder stuipachtige bewegingen verloopt , daar deze door de liersenprikkeling en hersendrukking noodzakelijker wijze •worden opgewekt. Menigvuldiger zijn de partiele stuiptrekkingen van de oogleden , het aangezigt, de lippen , den onderkaak , van enkele , inzonderheid van de bovenste , zeldzamer die van beide of van al de ledematen; zeer menigvuldig zijn de stuipen bij kinderen , zeer zeldzaam bij volwassenen. Bij de eerste gaan zij bijna altijd met , bij de laatste ook zonder verlies van het bewustzijn gepaard. Bij de eerste komen zij als hersen- bij de laatste als ruggemergs-stuipen voor. Zeldzaam en slechts bij kinderen ontstaan de stuipen in den beginne van meningitis ten gevolge van liersenprikkeling, gewoonlijk treden zij gedu-

Sluiten