Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rende het verder beloop en dikwijls kort voor den dood , ten gevolge van sterke hersendrukking te voorschijn. Al deze betrekkingen der stuipen tot de uitzweeting bij meningitis, laten zich uit het voorafgaande gemakkelijk verklaren.

Dat de slaapzucht het minst tot de kenmerkende verschijnselen van de meningitis mag geteld worden , ziet ieder in , ofschoon men niet ontkennen kan , dat voorzeker slechts weinige meningitides zonder dezelve verloopen. De slaapzucht kan door hyperaemie , anaemie, neurose, dyscrasischen hersentorpor worden opgewekt. Er zijn menschen , die bij de ligtste ongesteldheid , bij iedere opwekking door koorts , in eene diepe slaapzucht vervallen , en uit deze eerst dan ontwaken , wanneer zij weder volkomen genezen zijn. Hetgeen bij den eenen inensch hersenprikkeling en onrust voortbrengt , vvekt bij den anderen hersentorpor en slaapzucht op." Gezonde en krachtige menschen hebben gewoonlijk eenen rustigen en vasten , zwakke eenen zachten en onrustigen slaap.

Tot eenen diepen slaap behoort derhalve een zekere graad van levenskracht, en de slaap is geen zuiver passief gevolg van de uitputting.

De slaapzucht kan in zeldzame gevallen reeds in de eerste dagen van de meningitis, voor dat deze hersendrukking heeft voortgebragt , ontstaan ; dezelve wordt dieper en aanhoudend , naarmate de hersendrukking toeneemt , en de werkdadigheid der hersenen verlamt ; zij kan echter gedeeltelijk uithoofde van het nalaten der hyperaemie , gedeeltelijk uithoofde van het afnemen der levenskracht , derhalve gedurende het verder beloop der ziekte , dikwijls eerst kort voor den dood , geheel en al verdwijnen of met ijlen afwisselen. Men kan alzoo uit het uren , ja zelfs dagen lang nalaten van de slaapzucht alleen, nog geenszins tot het afnemen der ziekte en het gevaai besluiten , en aanhoudende sopor geeft niet altijd verlamming der hersenen door eene plaats gehad hebbende meningitische uitzweeting te kennen.

Geen der opgesomde verschijnselen van de meningitis hangt met de hersendrukking zoo naauw zamen als de verlamming van de willekeurige beweging. Want ter-

Sluiten