Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijl hoofdpijn, ijlen, verwijding Tan den oogappel, contracturen , stuipen en slaapzucht, zoo als wij hebben aangetoond , enkel en alleen door hersenprikkeling of eenen minderen graad van hersendrukking kunnen worden voortgebragt , vorderen verlammingen eenen hoogeren graad van hersendrukking tot haar ontslaan , zoodat verlammingen ten gevolge van eene bloote hersenprikkeling physiologisch niet kunnen gedacht worden.

Op welke wijze hersendrukking verlammingen verwekt, is bij de onbekende geaardheid van het zenuwagens , tot nog toe niet te verklaren. Zoo veel is zeker , dat door zamendrukking der hersenen , de gemeenschapsoefening tusschen dezelve en het peripherisch einde van de bevveegzenuw afgebroken , en daardoor de geleiding van den prikkel van den wil en de opwekking van de spier tot zamentrekking onmogelijk gemaakt wordt.

Iloe sneller de hersendrukking ontstaat , hoe sterker en aanhoudender zij is , des te sneller zal ook de verlamming te voorschijn treden , des te volkomener en aanhoudender zal zij zijn. Bloedopstijging naar het hoofd ontslaat schielijk, gaat schielijk voorbij en maakt zuivere tusschenpoozingen. Verlammingen die door congeslien naar het hoofd worden te weeg gebragt , ontstaan wel gewoonlijk zeer snel, doch houden zelden lang aan. Wij zijn derhalve geregtigd van aanhoudende verlamming, tot aanhoudende hersendrukking, en van deze tot plaats gehad hebbende uitstorting in het weefsel der hersenen of derzelver vliezen te besluiten. Zoo dus ooit een verschijnsel ons kan inlichten , zijn het de verlammingen , die ons het tweede tijdperk van de meningitis, namelijk dat van de plaats gehad hebbende uitstorting, aanduiden.

De meningitische uitstorting wordt doorgaans langzamer gevormd , dan het heete waterhoofd en de bloeduitstorting in de hersenen. Men begrijpt derhalve, dat de verlammingen in de meningitis zich gewoonlijk niet al te spoedig ontwikkelen en dikwijls met stuipen afwisselen.

Die meningitides zullen het zekerst verlammingen ten gevolge hebben, welke of de rijkelijkste uitstortingen voortbrengen of wier uitstortingen in plaats van opgeslorpt te

Sluiten