Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds aanhoudende inspanning van den geest, herhaalde roes , hitte van vuur en zon en andere middellijk op de hersenen en hare vliezen inwerkende scherpe prikkels , in staat zijn , primaire ontstekingen van het zachte vaatvlies voort te brengen , terwijl de meeste ontstekings- en tuberkuleuse processen daarentegen vooreerst de long tot hunnen zetel nemen, en eerst van daar in enkele gevallen ook op het zachte vaatvlies overgaan. Met den mannelijken leeftijd worden dus de primaire meningitides steeds zeldzamer , en de meeste derzelve nemen , hetzij uit long-, hetzij uit puerperal-ontstekingen haar ontstaan , en maken op die wijze genoemde processen volledig. Dit geldt inzonderheid van de tuberkuleuse meningitis, die op hoogeren ouderdom bijna geheel verdwijnt.

Opmerkelijk is daarentegen , en van het hoogste praktische belang , de overeenstemmende waarneming van ziektekundige'ontleedkundigen , dat de zuivere vezelstoffige meningitis op hoogen ouderdom , ja zelfs bij grijsaards , gedeeltelijk op zich zelve , gedeeltelijk gepaard met andere ontstekingen menigvuldig voorkomt , en bij vele krankzinnigen de oorzaak van den dood wordt , dat zij derhalve geenszins als een kenmerk van inwendige kracht en volheid moet beschouwd worden. Zonder twijfel moet deze hoogst gewigtige daadzaak aan het tijdperk van involutie van het bloed en de hersenen worden toegeschreven. Door het eerste wordt een passief ontbindingsproces , eene ontleding van het bloed in deszelfs vloeibare en vaste bestanddeelen , overeenkomstig met de atherosis en verbeening , door het laatste een langzaam wegteeren van de hersenen , eene ledige ruimte in 'de schedelholte , en een grootere aandrang van bloed naar de vaten van het zachte vaatvlies, derhalve meningitis , te weeg gebragt. Terwijl alzoo de tuberkuleuse meningitis boven de veertig jaren zeer zeldzaam wordt , komt de vezelstoffige meningitis met de 50 jaren weder te voorschijn , wordt op den leeftijd van 60 en /O jaicn menigvuldiger, en komt ook nog in denhoogsten ouderdom "als eene volstrekt niet zeldzame hersenziekte voor.

Deze passive geaardheid van de meningitis, op welke

Sluiten