Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestien , hoe dezelve ook mogen ontstaan zijn. Koude dranken en koude omslagen op het hoofd maken dan ook van oudsher onzen krachtigsten geneeskundigen toestel tegen bloedopstijging naar het hoofd uit ; "de aatste moeten echter in eene zoodanige uitgebreidheid over het hoofd , in zulk eenen graad en zoo aanhoudend aangewend worden , dat daardoor de physische werkingvan dezelve op de haarvaten van het zachte vaatvlies volkomen wordt tot stand gebragt.

Door uitzetting van de wanden der haarvaten wordt de bloedsomloop vertraagd en derhalve de eiosmose , oor zamentrekking van de wanden der haarvaten wordt de bloedsomloop in dezelve versneld , en daardoor de endosmose bevorderd. Doordien dus de koude de verslapte wanden der haarvaten zamentrekt , verwijdert zij met slechts de bloedopstijging, maar levert tevens de eerste voorwaarde tot oplossing.

Of wij behalve de koude en het salpeter, de zuren en middelzouten, enz., nog andere middelen bezitten, die, inwen ig toegediend , deze uitwerking op de bloedopstijging en de opslorping van het uitgestorte vocht hebben, is eene wetenschappelijk nog volstrekt niet onderzochte en onbesliste vraag; van het standpunt eener van vooroordeel vrije kliniek echter moet zulks ten eenemale worden in twijfel getrokken.

Uit het physiologisch begrip van congestie is het volstrekt niet te doorgronden , hoe bloedontlastingen de oorzaak van de congestie en derhalve deze zelve zouden kunnen wegnemen , daar bloedontlastingen wel in staat zijn (e atonie der vaten te vermeerderen, niet echter te verminderen. Bloedontlastingen moeten dus tot Bestrijding van de congestie in het uitstortings-tijdperk Tan meningitis des te meer worden afgekeurd , daar zij , zoo als wij op het oogenblik duidelijker zien zullen , e vatbaarheid voor ontwikkeling van het uitzweetsel , ,IC 100 c veitischte voor iedere opslorping , wegnemen en tegengaan, en daar congestien in dit tijdperk reeds baiendien gevolgen zijn van gestoorde innervatie van de er.enen uitgaande , en van beginnende verlamming der

Sluiten