Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijden en langdurig kwijnen bereid heeft, eene aan wending , die den goeden naam en het heilzame ra..

gesteld'heeft P ^ ^ °P de waa8^haal

Op eene overeenkomstige afleidende wijze werken de uit mostaardpappen , spaanschevlieg-pleisters en prikkelende wasschingen bestaande huidprikkels.

Wanneer wij den aan meningitis lijdenden zieke, vloeistoffen en zuurstof toegediend , wanneer wij vooreenen passenden warmtegraad gezorgd, wanneer wij zijne uitgezette vaten opgewekt , zijne congestive verschijnselen onderdrukt hebben , hebben wij met dat al steeds noozeer weinig voor zijne genezing gedaan, want wij hebben met dit a les slechts de voorwaarden gegeven , onder welke de bewerktuiging en opslorping van de uitzweeting in het zachte vaatvhes mogelijk is, deze zelve echter geenszins onmiddellijk bevorderd. De bewerktuiging en opslorping van eene uitstorting hangt veeleer af van meer bijzonder! voorwaarden , die gelegen zijn in de stoffeliike gesteldheid van de uitstorting zelve, in die der naburige werkuigen , en m die van de geheele bewerktuiging"

Hoe geringer de hoeveelheid is van de uitscheiden vezelstof, hoe zuiverder deze in hare scheikundig menging en hoe minder dezelve aan drukking blootgesteld is, hoe normaler de gesteldheid van de naburige werktuigen, hoe sneller de stofwisseling in het ontstoken werk-

kU'8.e,; ^ 1 ? bcwfktuiging. hoe gezonder en krachtiger deze Jaatste voor de uitstorting geweest is rlc«

te gemakkelijker, sneller en zekerder zal de uitzweètin^ bewerktuigd en opgeslorpt worden. "

Als beletselen voor de verdere ontwikkeling en on-

wordeng T!m " UitSt°rtin* moeten derha1^ beschouwd

2I' ^p^oote hoeveelheid van de uitgestorte vezelstof.

2). Vleemde bijmengselen in dezelve.

3). Drukking op de uitstorting.

4). Ziekten der naburige deelen.

5). Trage stofwisseling.

6). Afnemen der levenskracht.

Sluiten