Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, de peripherische opwekking niet in haar ?eheel

r-- ij1- naar de, ,lersenen geleiden kan , dat derhalve de steJllng Tan. dezen prikkel, hetzij deze een gevoel van pijn 0f eene zmtuigelijke gewaarwording zijn zwakker en alzoo misschien ook van aa?d ieraTderd zijn zal. Doch deze storing in de geleiding, en de hier Tan afhankelijke gewaarwording, zal slechts in den be ginne en slechts en zoo lang bestaan, tot dat de vezel 6 , oefening en gewoonte zoo ver gebragt heeft

dat Z1J in staat is de verri<nin<r van de tnrllll ' ongesckit,, »™>„ezej „ ,„ft01n°e„ orer ,e

de op haar overgesprongen peripherische zenuwprikk'eling . fha" aa" de hersenen over te brenZ Z

teÏeLeTk0 em? C'e. VerriStinS van eene zenuw buien emeen kan verhoogd worden , volgt duidelijk genoe-

mt hetgeen wij over de wet der gewoonte «id héb-

hen , en in dit opzigt zou eene vergelijking van de

zenuw met den magneet niet geheel onpassend zijn daar

men door voortgezette wapening en oefening ingaat is

nen7vrerlnfee brenngenenen gr°°ten ma§neet ^ yeny" k,ei~

Tan ,de Teze,ls van eene centripetale zenuw geldt l f ,Tan ' e vezels eener centrifugale pelden Wor'

den namelijk door drukking of vernietiginl enkele Tf

prikkeirevaVnZedenyan i>eïïee»Ie1nnw' ongeschikt om den pr.KKei van den wil m zijn geheel op te nemen en

naar de penphene tot in de spier te geleiden ten einde

onverlet jeM81"8 ^ ,bren§en ' dan nemen de overige onveriet gebleven vezels van dezelve de verriat;™

de beleedigde over en brengen, nadat zij door oefenine

eene grootere geleidingsvatbaarheid hebben erlanad hna

S5?;r als te TOren'de aa™°^ ~

in Alemt mCn aau ' dat de zenuwwerkdadipheid zich in de graauwe hersenzelfstandigheid ontwikkelt en do., de »,„e slechts gdeid w Jï, d.„ f t g Li wi"

geZRSd hebben, ook op de zenuwknooplig-

Sluiten