Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opstijging bij de encephalitis te kennen geven. Hoe sterker opspuiting en zwelling van liet zieke gedeelte der hersenen zijn, en hoe talrijker zich daarbij kleinere, de apoplesia capillaris voortbrengende uitstortingen van bloed ■vormen , des te grooter wordt de hersendrukking , en des te duidelijker zullen de genoemde verschijnselen zijn, ia zelfs zal zich het eerste tijdperk van de encephalitis als eene volkomene , ofschoon dan ook dikwijls weder voorbijgaande apoplexie voordoen. Het komt ons ook zeer waarschijnlijk voor , dat de zoogenaamde apoplexia capillaris in vele gevallen , niet anders is , dan eene reeds in het tijdperk der congestie met den dood geeindigde en derhalve lot geene verdere ontwikkeling

aeraakte encephalitis.

Hoe onbeduidender de opspuiting en zwelling van liet ziekelijk aangedane gedeelte der hersenen zijn , des te onbeduidender zullen natuurlijk de verschijnselen van congestie zijn, in dier voege zelfs , dat de uitstort, ng , bij volkomene afwezigheid van koorts , bleekheid en ingevallen gelaat kan plaats hebben.

De verschijnselen, welke de uitstorting zelve voortbrengt

hangen af:

1). Van de hoeveelheid.

2). Van de meerdere of mindere stolbaarheid.

3). Yan den zetel der uitstorting.

4). Van de tegelijker tijd plaats hebbende uitvatingen

van bloed , en jij

5). Van hel deelnemen van het overige gedeelte der

hersenen aan de ziekte.

Eene geringe uitstorting , d. i. een kleine ontstekingshaard , zal , zoo als reeds vermeld is , onbeduidende of volstrekt geene storingen van de hersenverngtingen voortbrengen , ten minste wanneer zij in de hersenhallronden der groote en kleine hersenen voorkomt , welke in het algemeen veel grootere beleedigingen verdragen , dan de hersenganglia. Na plaats gehad hebbende uitstorting neemt de congestie af; het geschiedt dus niet z°elden , dat met de vorming van de uitstorting, hoofdpijn , ijlen , stuipen , verlammingen en slaapzucht

Sluiten