Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nalaten, omdat de drukking, welke de geringe uitstorting uitoefent, Teel geringer is , dan die, welke door de congestie werd voortgebragt.

Hoe grooter de hoeveelheid der uitstorting , d. i. hoe grooter de ontstekingshaard is, des te meer worden de hersenen van hare plaats gedrongen, tegen het schedelgewelf aangedrukt en bloedledig. Het eerste en onvermijdelijk gevolg daarvan is hoofdpijn.

De hoofdpijn kan na plaats gehad hebbende uitstorting Dy eene geringe hoeveelheid van het uitgestorte vocht nalaten, dezelve kan echter ook na plaats gehad hebbende uitstorting , en wel bij eene groote hoeveelheid derzelve blijven bestaan en toenemen. Hare oorzaken moeten gezocht worden in de druiking, de anaemie , de vernietiging van het hersenweefsel en in het medelijdend aangedaan zijn van het overige gedeelte der hersenen. ü

De door drukking en anaemie verwekte hoofdpijn zal zich over het geheele hoofd uitbreiden , en in het algemeen met de zoodanige overeenkomst vertoonen , weiketen gevoloevan algemeens anaemie pleeg te ontstaan. De door vernietig van gevoelige Jiersengedeelten , zoo als van de gestreepte ligcliamen en de beddingen der gezigtszenuwen te weep gebragte hoofdpijn schijnt inzonderheid scherp omschreren le zijn en altijd op die plaats te worden gevoeld , welke aan den zetel van den ontstekingshaard beantwoordt.

e door medelijdenheid of reflectie veroorzaakte hoofdpijn zal zich nu eens hier , dan daar vestigen , al naar mate dit of dat hersengedeelte , of zelfs de hersenen in haar geheel aan den door het vernietigingsproces voorloebragten pukkel op eene synergische wijze meer of minder deel nemen ; want hoe meer de hersenen in haar geheel ol enkele hersendeelen voor opwekking vatbaar zijn des te eer zal er overbrenging van het zieke deel opmeer verwijderde deelen plaats hebben , en daar ter plaatse zelfs pijn gevoeld worden. Opdieuijze kunnen er pijnen in de voorhoofdsstreek voorkomen , terwijl de ontsteking in een halfrond der kleine hersenen gezeteld is , en deze daadzaak zal geene verwondering baren , als men het-

Sluiten