Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,itis. Iïij de eerste is zij gedeeltelijk omschreven gedeeltelijk met een bleek en ingevallen gelaat, in^de laatste is zij meer uitgebreid en met roodheid en tumor van liet aangezigt verbonden.

Dat de hoofdpijn , wanneer zij hevig en aanhoudend is, reeds op zich zelve en wel door reflectie op andere liersendeelen , op het ruggemerg en de zenuwknoopszenuwen , hersenprikkeling , ijlen, zinsbegoocheling, mismoedigheid, onbehagelijkheid, braken, zwakte en gevoel van airnatting kan voortbrengen , zal wel niet betwijfeld worden ofschoon men moet bekennen, dat al deze verschijnselen slechts secundair ontstaan, en naarmate de gevoeligheid van de zieke bewerktuiging aan- , of ook afwezig zijn kunnen.

Behalve de hoeveelheid van de uitstorting bij encepialitis heeft de ze/et derzelve op den klinischen vorm . van de encepnalitis den grootsten invloed. De uitstorting heelt haren zetel menig* uldiger in de groote dan in de kleine hersenen, menigvuldiger in de graauwe dan in de witte zelfstandigheid, het menigvuldigs! echter in e gestreepte ligchamen en de beddingen der pezi«lsze-

nnwen u ö O

lïeeds de enkele phjsiologische daadzaak, dat de halfronden der groote en kleine hersenen bij dieren geheel kunnen worden weggenomen, zonder dat daarop de'dood volgt , en zonder iets meer ten gevolge te hebben dan stompzinnigheid en onzekerheid inde bewegina, leidt tot iet besluit dat de ontstekingen in de halfronden der groote en kleine hersenen tot de zoodanige zullen behooren, welke de minste storingen in de hersenverri<ninaen ten gevolge hebben. De ziektekundige ontleedkunde bevestigt deze phjsiologische leerstelling, daar zij ons de vernietiging van geheele hersenhalfronden aantoont , van welke bij het leven geen spoor was waartenemen.

Zal derhalve eene ontsteking van de halfronden der gioote ol kleine hersenen aanmerkelijke storingen in de euetivetiigtingen en in het oogloopende verschijnselen vooitbrengen , dan inoet zij aanzienlijk zijn, d. i. eene gioote oppervlakte van dezelve innemen , en daarbij

Sluiten