Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tevens zich snel uitbreiden , omdat anders de wet van accommodatie in werking treedt.

Er komen voorzeker gevallen voor , waarin bij kleine ontstekingshaarderi in de hersenhalfronden zeer aanmerkelijke storingen van de hersenverrigtingen worden waargenomen. In deze gevallen bestaan er echter cornplicatien inet hyperaemie , meningitis , ontsteking ol gele vervveeking rondom den ontstekingshaard , of wel de hersenen in haar geheel zijn alsdan zeer prikkelbaar. Indien toch bij sommige personen reeds eene verkoudheid tot ijlen en andere verschijnselen van hersenprikkeling aanleiding geeft , hoe veel te eer kan zulks dan niet het geval zijn , wanneer een gedeelte der hersenen met vocht doortrokken en vernietigd is? De graauwe zelfstandigheid is buiten twijfel, uit hoofde van haren grooteren rijkdom aan vaten , menigvuldiger dan de witte de zetel der ontsteking. In de groote en kleine hersenen is de graauwe zelfstandigheid echter even ongevoelig als de witte. Van de gevoelige hersendeelen zijn voorts diegene het gevoeligst , die behalve graauwe zelfstandigheid ook eene aanmerkelijke hoeveelheid witte bevatten , en minder gevoelig die deelen , bij welke de graauwe zelfstandigheid den boventoon voert. Tol de oevoelige deelen der hersenen behooren : het verlengde mer^ , de brug van varolius , de hersenschenkels, de vierdubbele ligchamen , de beddingen der gezigtszenuwen , de onderste en binnenste laag van de grootendeels uit graauwe zelfstandigheid bestaande gestreepte ligchamen. Ofschoon ook de menigvuldige verlammingen , welke door beroerten worden te weeg gebragt, met deze opgaven omtrent de gevoelige hersendeelen , vooral met betrekking tot de gestreepte ligchamen , schijnen in strijd te zijn , is echter deze tegenstrijdigheid , zoo als wij spoedig zien zullen , gemakkelijk op te lossen , en wij zijn geregtigd van de gevoelige hersendeelen diegene als minder gevoelig te beschouwen, welke meer graauwe dan witle zelfstandigheid bevatten.

Hierbij komt, dat de zenuwligchaampjes van de graauwe zelfstandigheid week zijn , maar sterk aaneenhangen , en derhalve door drukking niet zoo ligt kunnen worden

Sluiten