Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmiddellijk in halfzijdige verlamming overgaan , of echter, hetgeen zeldzamer het geval is, weder verdwijnen zonder een spoor achter te laten.

Even dikwijls als het gebeurt, dat de contractuur aan de halfzijdige verlamming vooralgaat , even zelden geschiedt het, dal zij op dezelve volgt, d. i. in een reeds volkomen verlamd lid ontstaat. Ofschoon het ook vreemd mat? schijnen , dat een volkomen verlamd lid zich plotseling weder bewegen , en vooral zich weder zamentrekken kan , kan toch de waarheid van deze daadzaak niet betwijleld worden, en dezelve is uit de ontleed- en natuurkundige eigendommelijkheden van de encephalitis op eene dubbele

wijze te verklaren. „ ,

Contractuur is beginnende verlamming , 01 verlamming in eenen nog geringen graad. Al hetgeen de verlamming tot eenen minderen graad kan terugbrengen , kan derhalve contracturen voortbrengen. Is, b. v. de druk]dn<* welke de ontstekingshaard op de bewegende vezels Tan de verlamde zijde heeft uitgeoefend , hetzij ten gevolge van de verminderde hyperaemie , of uithoofde van het vloeibaar worden of de gedeeltelijke opslorping van de uitstorting , of eindelijk door de accommodatie der hersenen verminderd, dan zullen enkele bewegende vezels het verrnooen van werkdadigheid terugkrijgen , zonder intusschen de beweging van het verlamde lid te kunnen herstellen. Deze werkdadigheid zal duidelijker in de buigers dan in de strekkers zijn waartenemen , omdat de eerste krachtiger zijn, dan de laatste. Yoorheerschende werkdadigheid van de buigers nu brengt contracturen voort ; vermindering der verlamming kan derhalve eene contractuur ten gevolge hebben , welke , daar zij slechts uit de op nieuw ontwakende werkdadigheid van enkele vezels haar ontstaan neemt , in de meeste gevallen spoedig weder in volkomene verlamming overgaat.

Contractuur is echter niet altijd beginnende verlamming en vooral niet voorheerschende verlamming der.strekkers , maar dikwijls ook volstrekt verhoogde werkdadigheid der buigers , ten gevolge van eenen aangebragten plaatselijken prikkel. Yerlamde ledematen trillen en trekken zich zamen ,

Sluiten