Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer men den voetzool derzelve kittelt. Het is dus aan geenen twijfel onderhevig , dat beweegzenuwen , welke reeds aan den invloed van den wil onttrokken zijn door werktuigelijke of scheikundige aan de peripheriè ! " ij r"!dlde,Puintswerktuig aangebragte prikkels, nog tot werkdadigheid kunnen worden aangezet, of zulks door reflectie, derhalve door overbrenging van den prikkel van eene gevoelzenuw op eene bewegingszenuw, 0f door onmiddellijke terugwerking van eene geprikkelde beweegzenuw geschiedt, is om het even. Beide wijzen van ontstaan schijnen des te eer mogelijk, daar de lijder zeer dikwijls het kittelen aan de voetzolen volstrekt niet gevoelt, en den voet toch zamentrekt , en daar dikwijls ook stuipen onstaan , die van volstrekt geene pijnen of gewaarwordingen vergezeld gaan.

Ontstaan er nu gedurende het beloop van deencephai nieuwe hyperaemien , nieuwe uitstortingen , nieuwe vernietigingen door vergrooting van den ontstekingshaard, ol ontstekingen rondom denzelven , witte of gele verweemg, dan worden de gevoels- zoowel als de bewe<nnoSzenuwen van het verlamde, lid aan haar centraal "einde op nieuw werktuigelijk of scheikundig geprikkeld, en deze

prikkels wekken door reflectie of onmiddellijke terugwerking van de bewegingsvezels het overschot, het overgebleven minimum van hare werkdadigheid op. Daar nu deze werkdadigheid , juist omdat zij slechts op een minimum berust , zich meer in de sterke buigers , dan in de zwakke strekkers zal uiten, zullen er contracturen ontstaan. De bij de encephalitis in verlamde ledematen voorkomende contractuur kan derhalve zoowel door vermindering als door vergrooting van den ontstekingshaard worden voortgebragt. In het eerste geval kan zij zonder m het laatste met pijnlijke gewaarwordingen, in verlamde ledematen te voorschijn treden. In het eerste geval is zij een voorbode van de afnemende , in et laatste^ een voorbode van de toenemende verlamming. Iedere werktuigelijke of scheikundige, in de peripherie ot in het centrum aangebragte ongewone prikkel op eene beweegzenuw , kan , zoo lang hij niet door drukking 0f

Sluiten