Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernietiging deze zenuw van hare vatbaarheid tol geleiding berooft, stuiptrekkingen voortbrengen. Daar de ontstekingshaard niet slechts als werktuigelijke, maar ook als scheikundige prikkel op de bewegende vezels van de hersenen inwerkt , kan hij , voor dat hij door drukking of vernietiging van het hersenweefsel de vatbaarheid tot peleiding van hetzelve wegneemt, stuiptrekkingen \oox\brengen. Van het physiologische standpunt valt derhalve reeds aan het voorkomen van stuipen bij hersenontsteking des te minder te twijfelen , als de ondervinding aan het ziekbed zulks bevestigt.

Wanneer men intusschen overweegt , dat de ontstekingshaard , welke in de gestreepte ligchamen of de beddingen der gezigtszenuwen gezeteld is , de bewegende yezels der ledematen door drukking of op eene andere wijze zeer spoedig vernietigt, dat prikkels welke de gestreepte ligchamen of de beddingen der gezigtszenuwen treffen , in het algemeen eer verlammingen dan stuipen voortbrengen , dan zal men inzien , dat de encephalitis op verre na niet zoo dikwijls stuiptrekkingen zal ten gevolge hebben , als contracturen en verlammingen , en wanneer men daarbij bedenkt, dat stuiptrekkingen door hyperaemie en anaemie der hersenen , door meningitis, kanker , hydatides , tuberkels , verbeeningen , door iederen prikkel der hersenen , ten gevolge van eene ligte koorts , eenen schrik , enz., kunnen worden opgewekt , terwijl de haltzijdige verlamming door geen enkel hersenlijden, de apoplexie uitgezonderd , zoo standvastig wordt voortgebragt als door de hersenontsteking, dan zal men ook inzien, dat de stuipen het minst tot de kenmerkende verschijnselen van de encephalitis kunnen gebragt worden , en in dit opzigt verreweg voor de contractuur en de halfzijdige . verlamming moeten onderdoen.

Uit de wijze van ontstaan der stuiptrekkingen bi] encephalitis volgt , dat dezelve voor het grootste gedeelte in het begin der ziekte , en vóór de verlamming moeten

te voorschijn treden.

Zeldzamer zijn de gevallen , waarin zij na de verlamming verschijnen , in dier voege namelijk, dat reeds

Sluiten