Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegingsvezels , en er gaan aan de verlamming pijnen in liet aangedane lid , dikwijls ook in andere gedeelten van het ligchaam vooraf, welke meer of minder het beeld van eene rheumatalgie vertoonen , en niet zelden in de onderkenning doen dwalen.

Belangrijk voor de physiologie en ook van praktisch ge wig t zijn die pijnen , welke in de door de ontsteking reeds verlamde ledematen voorkomen ; deze moeten dik wij Is zoo hevig zijn , dat zij stuiptrekkingen in dezelve voortbrengen. Wij zagen dezelve herhaalde malen de onderste iedematen, die reeds maanden lang volkomen verlamd en volkomen gevoelloos waren , aandoen en wel met eene zoodanige hevigheid, dat de ruimste giften van het azijnzure morphium moesten worden toegediend om het lijden, inzonderheid echter de daardoor °te wees gebragte slapeloosheid van den lijder, eenigermate te gemoet te komen.

De pathogenie van deze pijnen in verlamde en gevoelledematen , van de zoogenaamde anaesthesia dolorosa moet enkel en alleen gezocht worden in den od nieuw ontstanen werktuigelijken en scheikundigen prikkel welken door vergrooting van den ontstekingshaard ' onder de vernietigde middelpunten van de aevoelsvez-els op de hersenen wordt uitgeoefend , welke , naar de wet van de excentrische werking op de peripherie van de geprikkelde zenuwvezel, derhalve ook op het ver lamde lid overgebragt , en niet in de hersenen zelve waargenomen wordt. Hier hebben wij het ^eval dat het verschijnsel der ziekte aan het lid wordt waargenomen, terwijl desniettemin de ziekte zelve haren zetel in de hersenen heeft.

In meer zeldzame gevallen bepaalt zich deze gewaarwording niet slechts tot het verlamde en van gevoel beroofde lid , maar breidt zich ook over andere streken van het ligchaam, ja over het geheele ligchaam uit en vertoont ons , langs den weg der reflectie , zeer uitgebreide medegewaarwordingen.

Al deze wijzigingen in de gestoorde gewaarwording geven te kennen , dat de gevoelsvezels, hoezeer zij zich

Sluiten