Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De omstandigheid , dat in de encephalitis zoo dikwijls eene der beide beddingen der gezigtszenuwen aangfedaan en somtijds geheel vernietigd is, zou kunnen verleiden tot de pevolgtrekking , dat de encephalitis zeer dikwijls blindheid moest voortbrengen ; uit dagelijksche waarnemingen blijkt echter , dat dit niet zoo is, en deze daad3 is volkomen te verklaren uit de zoo even opgegeven nhvsiolo<nsche eigenschappen der zinswerktuigen.

Wij zagen integendeel nog onlangs bij een jong meisje

hetwelk voor het ziek worden hare oogen aanmerkelyk en

aanhoudend ingespannen had , eene tamelijk uitgebreide ontsteking van de bastachtige /.eirstand^heid der hersenen

aan de basis , zonder storingen in de verstandelijke ver rno-ens daarentegen echter met volkomene blindheid op het" eene en amaurotische zwakte op het andere oog. In dit geval van ontsteking der bastachtige zelfstand beid was het verstand ongestoord gebleven , daarente0en Viad het sezi»tsvermogen geleden. In een ander geva

Ït ££#■»* l; U r,nd t.. IJta - b-

aeziotsvermogen ongestoord blijven. Het komt er in zoodanige gevallen altijd maar op aan welken graad van kracht en van physiologischen ^^nhang . de de aintuigelijke- en geestvermogens bemiddelende herse

^He^TolgT derhalve uit liet gezegde , en het wordt ook door de ondervinding bevestigd dat- Hen»j.„ntatekinken daar zij beperkte , d. i. zich slechts tot enkele aedeelten der hersenen bepalende beleedigingen daarftellen evenmin de zins- als de geestvermogens noodzakelijk moeten sloren. De ontsteking der hersedan ook doorgaans «ond« -£ ' = in de zintuifeliike verrigtingen , en deze zuil bii uitzondering , onder" dezelfde ontleed- en natuurkundige voorwaarden ontstaan , als de storingen m de

"ufff pTats^jkfVorkomen en ^ langzame ontwikkeling van den ontstekingshaard volgt eindelijk , dat de encephalftis slechts eenen beperkten invloed zal uitoefenel op de vegetative verrigtingen, de spijsvertering,

Sluiten