Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zeldzaamst zijn die gevallen van encephalitis , in welke de pols even zoo vertraagd is, als in het tijdperk der uitstorting van meningitis. In vele gevallen blijtt de pols normaal. In de meeste gevallen is hij meer ol minder versneld , en deze versnelling schijnt des te meer het gevolg te zijn van de zich van de hersenen op de vaatzenuwen uitbreidende verlamming, als verlamming der vaatzenuwen, zoo als zij na doorsnijding van hersenof rupsemergszenuwen ontstaat , en zoo als wij dezelve in alle adynamische koortsen en vele ziekten kort voor den dood waarnemen, versnelden hartslag, vertiagmg ■van den bloedsomloop in de haarvaten , passive congestie

en ontstekingen ten gevolge heeft.

Welke veranderingen de encephalitis in de verschillende afscheidingen te weeg brengt , zal eenmaal de ziektekundige scheikunde moeten aantoonen. De opgaven , welke de klinische waarneming tot op den huidigen dag ten dien opzigte kan leveren, zijn zoo onbepaald en hebben zoo weinig waarde , dat de onderkenning der hersenontsteking daarat volstrekt geen nut kan trekken.

Nadat wij zoodoende de verschijnselen van de inwendige , d. i. van de diep in de hersenen gezetelde encephalitis uit de ontleedkundige eigendommelijkheden , d. i. uit het aan de encephalitis ten gronde liggende ziekteprodukt of ziekte-individu hebben afgeleid en leeren kennen , meenen wij ten opzigte van de ontsteking zelfstandigheid, daar zij een meer met bloed bedeeld gedeelte der hersenen aandoet , daar zij in haarden van orooteren omvang en dikwijls met meningitis gepaard "oorkomt , te moeten opmerken , dat dezelve aan den eenen kant in al hare verschijnselen en eigenschappen veel menigvuldiger tot de meningitis naderen , aan den anderen kant echter veel zeldzamer verlammingen ten gevolcre hebben zal. Wanneer dus de ontsteking van de bastachtige zelfstandigheid eer storingen in de geestverri<nin°en voortbrengt dan de ontsteking van de mergachtig^ zelfstandigheid , dan kan men dit gevoegelijker aan de met haar gepaard gaande meningitis , ol aan de grootere uitgebreidheid van de ontsteking zelve, dan aan

Sluiten