Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot dat zij eindelijk door dezelfde gevolgen dooden , als bij de eerste verscheidenheid van de encephalilis is opgeaeven. Deze vorm der encephalitis laat zich hoogstens vermoeden , ter naauwernood echter erkennen.

3). Het menigvuldigst vertoont zich de encepha.itis als eerie zich langzamerhand ontwikkelende half tijdige verlamming , met verschillende storingen in de geestvermogens en het gevoel. Deze vorm is het welke aan de encephalitis het meest eigen is , welke haar het best kenmerkt , en door de langzame ontwikkeling van de verlamming van de beroerte onderscheidt.

4). Niet zelden treedt de encephalitis in den vorm van beroerte te voorschijn. Deze vertoont zich hetzij terstond in het begin der ziekte en is voorbijgaande , waarbij bewustzijn en bewegelijkheid van de verlamde zijde weder terugkeeren , en de verlamming zich dan op nieuw langzamerhand ontwikkelt; of zij voegt zich te midden van het beloop eener duidelijk gekenmerkte encephalitis, ten gevolge van plaats gehad hebbende uitvating van bloed , bii dezelve , en rukt den lijder langzamerhand weg ; ol wel zij treedt met zulke hevige verschijnselen te voorschijn , dat zij op hetzelfde oogenblik van haar ontstaan doodt, en op die wijze aan het beloop van de encephalitis een einde maakt. De encephalilis kan bovendien door complicatie met bloeduitstorting in de hersenen onmiddellijk en van het begin af als hevige beroerte voorkomen welke den dood te weeg brengt , zonder dat het tot de ontwikkeling van den encephalitischen vorm gekomen is. In dit geval is zij van de beroerte volstrekt niet te

onderscheiden.

5). Eindelijk kan zich de ontsteking der hersenen als eene meningitis voordoen, wanneer zij, hetgeen inzonderheid dikwijls bij ontsteking der bastachtige ïersenzelfstandigheid het geval pleegt te zijn, wezen ij met meningitis gepaard gaat.

Ofschoon ook het verdere beloop van de encephalitis , d. i. de duur en de afwisseling harer verschijnselen , uit het reeds gezegde tamelijk duidelijk is optemaken , wordt hetzelve toch door de beschouwing van hare

Sluiten