is toegevoegd aan je favorieten.

De kliniek der hersenziekten, ontwikkeld uit de ziektekundige ontleedkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillende ontleedkundige uitgangen nog eenigermate duidelijker opgehelderd.

Of de ontsteking der hersenen verdeeld, d. i. in hoeverre de in het weefsel der hersenen uitgescheiden uitstorting , zonder eerst te stollen en zich verder te ontwikkelen , onmiddellijk na hare uitscheiding , weder Opgeslorpt kan worden , willen wij daarom te meer onbeslist laten , omdat het mede uitgestorte bloed en de vernietiging der hersenzelfstandigheid aan eene zoodanige verdeeJing zeei in den weg staan , en omdat de ontleedkundige ziektekunde dezelve niet kan aantoonen en zij ook physiologisch niet regt verklaarbaar is. Al zou men ook willen toegeven , dat slechts zeer kleine uitstortingen van vezelstof in het weefsel der hersenen verdeeld worden , kunnen echter zulke geheel onbeduidende encephalitides niet het onderwerp uitmaken van eene klinische beschouwing, omdat zij zich als zoodanig door geene bepaalde verschijnselen te kennen geven.

De opslorping van de gestolde en in korrelhoudende cellen overgegane uitstorting , de eigenlijke opslorping derhalve , kan ook slechts zeldzaam plaats hebben ; want , al bezit ook de uitstorting ten opzigte van hare scheikundige gesteldheid , wezenlijk vatbaarheid tot kieming , dan wordt deze door de bijmengsëlen van vernietigde hersenzelfstandigheid en uitgestorte bloedligchaampjes in eenen hoogen graad belemmerd. Daarbij komt echter, dat de uitstorting wezenlijk slechts in zeldzame gevallen dien graad van kiemingsvatbaarheid bezit, welke noodig is tot hare opslorping, zoo als uit de beschouwing van de pathogenetische eigendommelijkheden er encephalitis nader blijken zal. De opslorping van den ontstekingshaard behoort derhalve altijd tot de°meer zeldzame uitgangen van de encephalitis, en zij zal slechts dan kunnen plaatshebben , wanneer er geene algemeene , uit het involutie-proces van de zieke bewerktuiging zelf voortspruitende ontmenging van het bloed bestaat" wanneer de levenskracht van dezelve toereikende en de vezelstof niette stijf en niet in al te rijkelijke hoeveelheid uitgestort is. Wanneer dus zelfs groote ontstekingshaarden