Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ter voortbrenging van eene hydrocephalie zijn , even als ter voortbrenging van iedere andere ziekte , twee pathoaenetische oorzaken onmisbaar, te weten: eene voorbeschikkende , en eene aanleiding gevende. Yoorbeschiktheu eeeft de weiachtige bloedsmenging, aanleiding de hyperaemie.

Bij eene sterk ontwikkelde weiachlige bloedsmenging is slechts een geringe graad van hyperaemie noodig , en bij eene hevige hyperaemie is slechts een geringe graad van de weiachtige bloedsmenging noodig, om hydroce-

phalien voort te brengen.

Wanneer er zich eene hydrops ontwikkelt, zien wij derhalve ook na de minstbeduidende hyperaemie , ja zelis reeds bij den gewonen omloop van het bloed, weiachtige uitstortingen in de hersenen ontstaan , en wanneer de yperaemie eenen hoogen trap bereikt heeft , zoo als zij met hevige koortsen , ontstekingen, herhaalde roes, enz. gepaard voorkomt, ontstaan er niet zelden hydrocephalien, niettegenstaande de slagaderlijke bleedsmenging den boventoon voert. , Het ziektevoortbrengsel werkt als stoffelijke oorzaak en niet als individu op de bewerktuiging in , d. 1. het brengt verschijnselen in dezelve voort , niet omdat het bepaalde natuur - geschiedkundige , maar omdat het bepaalde stoffelijke eigenschappen bezit. De verschillende soorten van hydrocephalus zullen derhalve , even als uitgebreide hyperaemien , stolbare , tuberkuleuse , naeinorrhagische uitstortingen, de verschijnselen van nersenprikkeling en hersentorpor in verschillende graden voortbrengen , en derzelver onderkenning , kan slechts doo> het naauwkeurige begrip van hare palhogenetische oorzaken bevorderd worden.

Wij zullen dus het bestaan van eene hydrocephalie met eenen zekeren graad van waarschijnlijkheid er kennen , daar , waar de verschijnselen van de uitstorting te gelijk met die van de weiachtige bloedsmenging aanwezig zijn. Wil men derhalve lot eene juiste onderkenning van de hydrocephalien geraken , dan dient men vooraf de weiachtigo bloedsmenging te erkennen.

De onderkenning van de weiachtigo bloedsmenging heelt

Sluiten