Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het ependyma berust, een der gewigtigste en standvasligste ontleedkundige verschijnselen.

Opmerkenswaardig is, behalve de vernietiging van liet hersenweefsel, de bij hydrocephalus wel is waar zeldzamer dan bij de tuberculosis meningum voorkomende verscheuring van teedere vaatjes en de daardoor voortgebragte hersenbloeding.

Uit de ontleedkundige eigenschappen van den hydrocephalus acutus kan men vier klinische vormen van den-

zelven afleiden.

1). De weiachtige uitstorting in de hersenholten heelt zoo schielijk en in zulk eene hoeveelheid plaats , dat de dood door drukking en beleediging der hersenen oogenblikkelijk , binnen weinige minuten of uren volgt. Dit zal des te zekerder geschieden , wanneer aan de weiachtige uitstorting eene aanmerkelijke hyperaemie voorafgaat, en wanneer er daarenboven verscheuring van groote vaten en hersenbloeding bestaat. Bij eene zoodanige ziekelijke omstandigheid der hersenen is er niet eens eene belangrijke uitstorting noodig, om door drukking den dood ie veroorzaken. De hydrocephalus acutus doodt veeleer in zoodanige gevallen gedeeltelijk als apoplexia capillaris, aedeeltelijk als apoplexia sanguinea , en de hydrocephalus acutus doet zich even als in sommige gevallen van encephalitis , daarbij even zoo voor , als een in het eerste tijdperk staan gebleven ziekteproces , hetwelk door hyperaemie doodde, voor dat het zich verder ontwikkelen, en als weiachtige uitstorting daarstellen kon.

Daar intusschen aanzienlijke hyperaemien en verscheuring van vaten veel menigvuldiger bij de tuberculosis der hersenvliezen , dan bij den hydrocephalus acutus voorkomen, moet men ook aan dezen laatsten die gevallen , waarin de dood plotseling ontstaat, veel zeldzamer toeschrijven, dan aan gene.

2). De weiachtige uitstorting vormt zich schielijk , maar toch in eene bepaalde tijdsopvolging , zoodat men het hyperaemische tijdperk met hersenprikkeling en het uitstortingstijdperk met hersentorpor zeer duidelijk kan onderscheiden. In dit geval verloopt de hydrocephalus acutus even als de acute tuberculosis der her-

Sluiten