Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

foetus, en dus op eenen tijd voorkomt, waarin de schedelholte medegevende en rekbaar is , is de oorzaak ■van de uit een diagnostisch oogpunt buitengemeen gevigtige daadzaak , dat dezelve zelden een zuiver acuut maar meestal een subacuut of slepend beloop neemt. Want naarmate er eene weiachtige uitstorting in de hersenholten plaats vindt, wordt de medegevende schedelholte uitgezet , de drukking op de hersenen opgeheven , of ten minste zeer verminderd en daardoor het levensgevaar dikwijls langen tijd afgeweerd. Daardoor is het te verklaren , dat deze primaire hydrocephalus dikwijls eenen zeer hoogen graad bereiken en zelfs tot in de jaren der manbaarheid medegesleept kan worden , en dat slechts zoodanige primaire hydrocephalien snel verloopen en schielijk dooden , welke of eenen te vroegtijdig gesloten, niet meer voor uitzetting vatbaren kinderlijken schedel treffen , hetgeen steeds zeldzaam het geval is , of welke met zulke aanmerkelijke hyperaemien en schielijk toenemende uitstortingen gepaard gaan , dat zij door drukking der hersenen dooden , voor dat de nog niet gesloten schedel zich uitzetten en voor de drukking wijken kan.

Het eerste en onmiddellijke gevolg van deze langzame , in eene aanzienlijke hoeveelheid afgescheiden , weiachtige uitstorting is uitzetting van het hoofd tot eenen grooten omvang met wijd openstaande fontanellen en gapende naden ' met gewelfd, kogelvormig, boven de oogen uitpuilend voorhoofd en daardoor kleiner verschijnend aangezigt , met verdunning van de gezamenlijke schedelbeenderen , inzonderheid van het schubvormig gedeelte van het slaapbeen ; eenen schedelvorm , welke men met den naam van hydrocephalischen pleegt te bestempelen.

Om het zware en wankelende hoofd regt op te houden , moet ook de wervelkolom door middel van de nek- en rugspieren in eene regte en steeds gestrekte rigting gehouden worden. Daardoor verschijnen de ribben gestrekt en meer benedenwaarts gebogen , de borst voor den buik uitpuilende, de borstkas aan beide zijden ingedrukt, het borstbeen ver van de wervelkolom verwijderd,

Sluiten