Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze schijnt ons de physiologische zamenhang te zijn tusschen het waterhoofd en de overvoeding der watervaatsklieren. Even als de hydrocephalische schedelvorm , de kippeborst en de catarrhus van de luchtspijpstakken , ondergeschikte , d. i. door den hydrocephalus zeiven voortgebragte verbindingen zijn , even zoo zijn hydrocephalus en overvoeding van de watervaatsklieren, twee te zamen <repaard gaande , uit eene en dezelfde anomalie van de voeding voortspruitende verbindingen , ofschoon men daarbij niet kan miskennen , dat de hydrocephalus zich des te zekerder zal ontwikkelen , in hoe hoogeren graad de overvoeding van de watervaatsklieren bestaat, en dat de eerste in dit opzigt als een secundair lijden van de laatste moet beschouwd worden.

Even als met de overvoeding van de watervaatsklieren is het ook gesteld met de overvoeding van de folliculi van het slijmvlies der darmen , en de gebrekkige ïnvolutie van de thymus-klier ; want doordien aan alle klieren door middel van de watervaten een rijkelijker , schoon dan ook minder ontwikkeld plasma wordt toegevoerd , kan ook de overvoede thymus-klier niet op den behoorlijken tijd worden opgeslorpt, \anhoe veel gewigt ook uit een ontleedkundig oogpunt de verbinding van de overvoeding van de watervaatsklieren met hydrocephalus zij , kan zij den praktischen geneesheer slechts dan van nut zijn , warmee?' hij teve?is in staat is dezelve ie

Doordien met de overvoeding van de watervaatsklieren eene overvulling van alle weelsels met tot vorming geschikte stollen plaats heeft , schijnt het ligchaam van het kind welgevoed en van buitengewonen omvang ; inzonderheid ziet men echter de huid gezwollen , rekbaar, week en rijk aan sappen en de anders spitse , en onder pebopen vlakken tegen elkander liggende bewerktuigde deelen , b. v. neus, lippen en onderkaak zijn afgerond. Daar proteine en bloedrood niet volstrekt ontbreken , ziin de dikwijls schitterend witte wangen , gewoonlijk zacht rood van kleur, en daar de aderen een levendig aandeel nemen aan de opslorping van de overschietende parenchy-

Sluiten