Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze onderscheiding moet in het algemeen des te moeijelijker zijn , hoe minder beide ziektetoestanden ontwikkeld zijn. Doch ook in hare hoogste ontwikkeling, vertoonen , zoo als reeds vermeld werd , tuberculosis der watervaatsklieren en overvoeding der watervaatsklieren eene zoo groote overeenkomst, dat zij klinisch naauwelijks te onderscheiden zijn. Hieruit volgt dus, dat, zoo er eene klinische onderscheiding van de genoemde twee dyscrasien mogelijk is, deze slechts gedurende bepaalde ontwikkelingstijdperken van dezelve kan plaats hebben. Den habitus lymphaticus of scrophulosus hebben wij uit de ontleedkundige eigenschappen van de overvoeding der watervaatsklieren "getracht afteleiden. Dezelve kenmerkt zich door eene welige voeding , overschot aan sappen , bolheid en afronding van de scherphoekige vormen , eenen blaauwachtig-wilten tint der huid , engelsche ziekte en voorheerschende aderlijke bloedsgesteldheid.

Yan dit alles vindt bij den tuberculeusen habitus, wanneer hij het ontleedkundig kenteeken van eene hooger ontwikkelde tuberkeldyscrasie is , het tegenovergestelde plaats.

De tot tuberculosis voorbeschikte, d. i. de de tuberculeuse bloedsmenging reeds in eenen geringen graad in zich ronddragende , is hoogst zelden welig gevoed ; want bij de tuberculeuse bloedsmenging bestaat er geen overvloed van proteine-verbindingen , wel echter eene gebrekkige verwerking derzelve. Wij nemen derhalve dikwijls waar , dat voor he^uitbreken van de tuberculosis jaren lang vermagering voorafgaat. De huid is niet , zoo als bij de scrophulosis, met sappen overvuld ; zij is dus dun , flets , droog , en neus, lippen , onderkaak zijn scherp begrensd. Zoo lang de ontmenging van het bloed geenen hoogen graad bereikt heeft, en er geene tuberculeuse afzettingen hebben plaats gevonden , ontbreekt het niet aan bloedrood ; van daar dat de huid zoo als gewoonlijk gekleurd , de wangen echter uit hoofde van de dunne huid , levendig , en uit hoofde van passive congestien niet zelden omschreven rood zijn. Heeft echter de tuberculeuse bloedsmenging eenen hoogen graad bereikt, of hebben er reeds tuber-

Sluiten