Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

culeuse uitscheidingen in sommige weefsels plaats gehad , dan vermindert de hoeveelheid van de roode kleurstof,' en die van de gele verkrijgt een betrekkelijk overwigt: van daar dat dan de tint der huid bleek en geelachtig , doch niet llaauwachtig-wit is. Nergens ziet men sporen van engelsche ziekte en aderlijke gesteldheid van het bloed , wanneer niet de zeldzame verbinding met hartgebreken , emphysema , zamenkrimping van het longweefsel, verwijding der longpijpslakken , eene uitzondering op den regel vormen. Dat hierbij de longen van minder grooten omvang , de borstkas derhalve reeds lang voor dat het tot tuberkelvorming in de longen gekomen is , in plaats van gewelfd , plat en in de ondersleutelbeensstreek ingevallen is , kan niettegenstaande de in vele gevallen voorzeker allezins gegronde bewering van de ziektekundige ontleedkunde, welke slechts eenen door reeds ontwikkelde tuberculosis der longen voortge— bragten habitus phthisicus aanneemt , niet geheel geloochend worden.

Wij zullen diensvolgens van opzetting der watervaatsklieren met den habitus tuberculosus tot tuberculosis, en van opzetting der watervaatsklieren met den habitus lymphaticus tot overvoeding der watervaatsklieren . en dus van den habitus tuberculosus met verschijnselen van waterhoofd tot tuberculosis der hersenvliezen , en van den habitus lymphaticus met verschijnselen van waterhoofd tot hydrocephalus besluiten.

Ten slotte moet nog uit een pathogenetisch oogpunt van de den primairen hydrocephalus zoo dikwijls vergezellende maagverweeking worden melding gemaakt, welke niet zelden door gevoeligheid in de maagstreek , aanhoudend braken , onleschbaren dorst, meteorismus , koele ledematen , kleinen , trillenden pols, groote verandering in de gelaatstrekken en onrust der kinderen kan worden erkend.

Daar zij zoo wel aan de tuberculosis meningum als aan den hydrocephalus eigen is , kan zij niet als het voortbrengsel van eene eigendommelijke bloedsmenging gelden , maar moet beschouwd worden als het voortbrengsel varl

Sluiten