Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgen hebben kan. Verkoelende dranken, zachte oplossende en roodmakende middelen , inzonderheid echter koude omslagen op het hoofd , zijn voornamelijk in staat, eene, door welk koortsig lijden ook voort^ebragte , hyperaemie en derhalve de weiachtige uitstortingen van dezelve tegen te gaan. Ja zelfs bij den primairen hydrocephalus zijn wij in staat door beperking van de hjperaemie ook aan de uitstorting paal en perk te stellen , en op die wijze , zoo al niet genezing, dan toch stilstand van het lijden en verlenging van het leven te bewerken.

Indien men bedenkt, dat het bloed van teedere kinderen minder stolbaar is, en reeds in den gezonden toestand tot de weiachtige bloedsmenging voorbeschiktheid geelt dat uit hoofde van de voorheerschende ontwikkeling der hersenhyperaemien in dit werktuig in den teederen kinderlijken leeftijd aan de orde van den dat* zijn , dan zal men moeten bekennen , dat het aantal en de doodelykheid van de acute hydrocephalien zonder deze geneeskundige behandeling voorzeker nog veel grooter zijn zoude , dan zij nu reeds is , en dat vele , door koortsige ziekten aangetaste kinderen daardoor voor het uitbreken van eenen hydrocephalus acutus beschut worden dat de tot denzei ven aanleiding gevende en zich bij ieder koortsig lijden zoo ligt voegende congestie naar het hoofd door de bovengenoemde behandeling zorgvuldig wordt afgeweerd. a

Daarom moge als eerste en gewigtigste aanwijzing bij het eerste spoor van hydrocephalus acutus en bij ieder met congestie naar het hoofd gepaard gaande koortsig lijden bij kinderen , gelden : het hoofd door onophoudelijk voortgezette en omvangrijke koude omslagen voor hyperaemien te beschutten.

Bij de aanwending van bloedzuigers moet, zoo als uit het meermalen gezegde volgt , getal en doel in het oog gehouden worden , en de ruime bloedontlastingen kunnen des te minder voor de vierschaar der wetenschap en der onbevooroordeelde waarneming geregtvaardigd worden, als bij de bestrijding van den hydrocephalus acutus de

Sluiten