Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verschijnselen van den na de geboorte verkregen primairen hydrocephalus chronicus kunnen derhalve geene andere zijn, dan die van den secundairen hydrocephalus chronicus , welke uit den acuten ontstaan is. Slechts moeten wij doen opmerken , dat de hydrocephalus chronicus, welke zich bij reeds verbeenden schedel vormt , juist omdat de schedel zich niet kan uitzetten , geene hydrocephahsche misvorming van denzelven , en omdat de wei zich zeer langzaam ophoopt , geene storingen in de vemgtingen voortbrengt, zoodat wij in lijken, vooral van volwassenen , dikwijls zeer aanzienlijke slepende hydrocephalien ontmoeten , zonder dat bij het leven eenig spoor van

dezelve was waartenemen.

Daar het begrip van hydrocephalus acutus en chronicus, slechts lot de snelle of langzame weiophooping betrekking heeft , kan daardoor geen wezenlijk verschil tusschen de pathogenetische eigenschappen van beide worden aansreduid. De pathogenetische eigendomtnelijkheden van den na de peboorte verkregen hydrocephalus chronicus zijn veeleer 'wezenlijk geheel dezelfde, als die van den acuten.

De na de geboorte verkregen hydrocephalus kan namelijk even als de acute , door active of passive hyperaemie worden voortgebragt, uit eene klier- of weiachtige bloedsmenging van verschillenden graad voortspruiten, eene primaire of secundaire ziekte zijn.

Primair wordt de hydrocephalus chronicus voortgebragt bij kinderen door hyperaemien , welke het gevolg zijn van het ontwikkelingsproces, bij volwassenen door hyperaemien , welke het gevolg zijn van bovenmatige inspanning van den geest, herhaalde roes, sterke verhitting, enz. Secundair ontstaat de hydrocephalus chronicus , ten gevolge van iedere slepende ziekte. Zoo als ligt te begrjjpen is, neemt dezelve echter inzonderheid en vooral zijn ontstaan uit slepende longziekten , omdat door deze eene waterzuchtige bloedsmenging en werktuigelijke hyperaemie , twee voorwaarden tot het ontstaan van eene hydrocephalie , in denzelfden aanmerkelijken graad voortgebragt worden.

Het beloop van den hydrocephalus chronicus en de mogelijkheid van deszelfs genezing volgt uit het reeds

Sluiten