Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de hersenen groeijen of zelfs overvoed worden naar mate de opgehoopte wei opgeslorpt wordt, kunnen veeleer met hydrocephalus congenitus behebte kinderen groote levendigheid van geest beweging en gevoel ten toon spreiden.

Heeft echter de hydrocephalus congenitus na de geboorte aanmerkelijke vorderingen gemaakt, d. i. ziin°de hersenen in hare ontwikkeling achtergebleven en is de wei in de hersenholten tot eene aanmerkelijke hoeveelheid aangegroeid , dan is eene wezenlijke vermindering van de vemgtingen van het gevoel, de beweging en den geest daarvan het onvermijdelijke gevolg. Het gevoel ïs dikwijls in zoodamgen graad verstompt, dat hvdrocephalische kinderen onverschillig zijn voor hitte , koude honger, dorst en pijn , zoodat zij aan den eenen kant langen tijd zonder voedsel kunnen blijven, aan den anderen kant echter vraatzuchtig zijn , omdat hun bij het gevoel van honger ook dat van verzadiging ontbreekt. De z.nswerklu,gen kunnen , daar zij elkander, uit hoofde der gebrekkige ontwikkeling van de dezelve verbindende hersendeelen , met wederkeerig ondersteunen , en ook door de bewuste voorstellingen van het sensorium niet behoorlijk worden te regt gewezen , tot geene groote juistheid geraken. De hydrocephalicus gevoelt wel is waar de indrukken van het licht, de kleur, het reluid en den toon , zonder dat hij zich echter eene heldere voorstelling van dezelve kan maken. Hoezeer reuk en smaak bij| hem afwijken , blijkt daaruit, dat hij de walgelijkste dingen , dikwijls zelfs zijn eigen drek nuttkt. De onzekere gang , de lompe wijze waarop hij eet , het laten va Jen van vastgehouden voorwerpen, pleiten voor het verstompt zijn van het werktuig van het gevoel. De drukking, aan welke de gebrekkig ontwikkelde voor de beweging dienende hersendeelen zijn bloot gesteld , moet verlamming en epilepsie voortbrengen, welke gedeeltelijk , omdat de drukking al naar mate van den tegenstand der schedelbeenderen en naar het bijkomen van congestie,, , niet altijd even groot is , periodiek te voorschijn treden De consensus en gedeeltelijk ook de drukking , welke het ruggemerg door het strekken van de wervelkolom

Sluiten