Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Steeds is de hydrocephalus meningeus met toename der zelfstandigheid van de inwendige hersenvliezen , met oedema van het zachte vaatvlies , met hydrops ventriculorum , somwijlen ook met oedema van de hersenen gepaard.

De hydrocephalus meningeus is steeds slepend , d. i. komt langzamerhand tot stand ; hij neemt namelijk met de verschillende aanvallen of verheffingen van de hyperaemie, met het toenemen van de aderspattige uitzetting bij atrophie der hersenen , langzamerhand toe.

Uit deze ontleedkundige eigenschappen van den na de geboorte verkregen hydrocephalus meningeus volgt ontegenzeggelijk , dat ten opzigte van deszelfs ontstaan , beloop en uitgang hetzelfde gelden moet , hetgeen van den hydrocephalus senilis geldt. De hydrocephalus meningeus zal namelijk als eene chronische hydrocephalie met" eene gewoonlijk onaanzienlijke hoeveelheid wei op zich zelve geene storingen in de hersenwerkdadigheid voortbrengen , en dus als zoodanig niet kunnen erkend worden. ° Wel echter kan dezelve door het bijkomen van eene nieuwe weiachtige uitstorting onder de verschijnselen van eene beroerte plotseling dooden , en wij zullen eenigzins op het vermoeden komen van het bestaan van denzelven , wanneer de plotselijke dood bij geleerden , dronkaards en uitterende grijsaards met bleekheid van het aangezigt , afwezigheid van koorts , zwakken hartslag en de overige in het oog loopende verschijnselen van eene weiachtige bloedsmenging heeft plaats gehad.

Omtrent de voorzegging en de therapie van eenen vermoed wordenden hydrocephalus meningeus kan wel niets verder gezegd worden.

OEDEMA VAN HET ZACHTE YAATYLIES.

Oedema van het zachte vaatvlies is weiachtige infiltratie in het weefsel van hetzelve. Het oedema van het zachte vaatvlies is gewoonlijk van slependen aard , ontstaan door herhaalde, aanhoudende hyperaemien , even als de hydrocephalus meningeus. Het bereikt dikwijls

Sluiten