Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

processen van verschillenden aard ten gronde limoen , waarom zoude dan ook niet het oedema der hersenen uit verschillende heete ziekteprocessen deszelfs oorsprong kannen nemen , en waarom zou niet ook het oedema der hersenen eene, op het tijdperk van congestie staan gebleven tuberculosis meningum, meningitis, encephalitis , kunnen zijn, welke slechts daarom tot geene verdere ontwikkeling geraakte , omdat de aan dezelve voorafgaande hyperaemie meteenen zekeren graad van de weiachtige bloedsmenging zamentreiïende , weiachtige uitstorting ten gevolge had" en den dood te weeg bragt , voor dat het tot de ontwikkeling van bovengenoemde ziekte kon komen ?

Deze wijze van ontstaan van een zelfstandig heet oedema

der hersenen zal aan ieder des te begrijpelijker voorpmen, die de, inzonderheid in de jaren van teruggang dikwijls geheel passive , in de afzetting van de proteine bestaande geaardheid van het ontstekingsproces in overig"1? neemt , waardoor het mogelijk wordt , dat zel,s bij eene hoog ontwikkelde bloedcrasis, uitscheidingen van vezelstof en das tuberculosis menincrum meningitis en encephalitis voorkomen, aan welke" met eene al te rijkelijke weiachtige uitzweeting eindigende, en een heet oedema der hersenen te weeg brengende slases voorafgaan. Ja zelfs is het op deze wijze mogelijk , hetgeen wij ook 111 een geval bewaarheid hebben gevonden ' dat te gelijk met de overvoeding van de linker harteka»er en de broosheid der vaten , eene apoplexia serosa in plaats van eene apoplexia sanguinea wordt voort^ebragt , wanneer de weiachtige crasis van het bloed bij deze e gelijkertijd bestaande ziektetoestanden grooter is, dan de

broosheid der vaten, zoodat er eer weiachtige uitscheidingen, dan verscheuringen en uitvating van bloed plaats vinden.

t. heete oedema is dus in sommige gevallen of eene in het tijdperk van congestie slaan gebleven tubercu'°fls> meningitis, encephalitis, of eene aan de vaatprikkeling en hersenbloeding voorafgaande weiachti<re uitscheiding , en diensvolgens eene, ofschoon ook niet oorspronkelijk zelfstandige, dan toch door den ontstanen zelfstandig schijnende acute weiachtige uitstorting ,

/

Sluiten