Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en stelt in zoodanige gevallen eene ware ctpoplexia serosa daar.

Als wij op deze wijze de mogelijkheid van eene apoplexia serosa in den engeren zin van het woord aannemen, moeten wij ook bekennen, dat deze niet slechts zeer zelden en als bij uitzondering voorkomt, daar het zoo als ligt te begrijpen is , veel menigvuldiger tot eene ongestoorde ontwikkeling van de zoo even genoemde ziekteprocessen en derzelver voortbrengsels komen moet, zoodat het aan geenen twijfel onderhevig is , dat de apoplexia serosa eene ziekte is , welke nog veel zeldzamer voorkomt , dan men nog steeds geneigd is te gelooven.

De meeste schrijvers geven een bleek bol gelaat , bij de overige verschijnselen van beroerte als het gewigtigste kenteeken van de apoplexia serosa op. Deze opgave berust op eene onjuiste opvatting van het ontleedkundige begrip van de apoplexia sanguinea , want eensdeels strookt het bleeke , bolle , waterzuchtige uitzigt zeer goed met overvoeding van de linker hartekamer , met broosheid van de slagaderen en dus ook met hersenbloeding ; andersdeels vindt men weiachtige uitstortingen in het weefsel der hersenen ook bij krachtige , rood gekleurde, geen spoor van eene waterzuchtige bloedsmenging vertoonende personen , ja zelfs bij den duidelijkst gekenmerkten , zoogenaamden habitus apoplecticus, gepaard met oedema pulmonum.

Ware het bewezen, dat aan de apoplexia sanguinea eene eigendommelijke bloedsmenging ten gronde ligt , konden wij deze, even als de broosheid der slagaderlijke vaten erkennen , dan zou men , doordien men in staat is zich van het bestaan van de overvoeding van de linker hartekainer op eene physische wijze te vergewissen, uit het aanwezig zijn van zoodanige pathogenetische invloeden , welke tot het voortbrengen van eene hydrocephalie zamenloopen , de onderkenning van de door wei te weeg gebragte beroerte, in vele gevallen , met eenen hoogen graad van waarschijnlijkheid kunnen vaststellen. Daar dit intusschen op het eogenblik niet mogelijk is , en daarenboven de aan de apoplexia serosa ten gronde

Sluiten