is toegevoegd aan je favorieten.

De kliniek der hersenziekten, ontwikkeld uit de ziektekundige ontleedkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene beroerte ten gevolge hebbende ziektetoestanden , ja zelfs van eene reeds bestaande geringe hersenbloeding afhangen.

De waarheid van het gezegde wordt nog meer bevestigd , doordien vele beroerten zonder eenige voorboden te voorschijn treden , en dus uit geen eigendommelijk hersenlijden , hetwelk zich door verschillende storingen in de verrigtingen te kennen geeft , voortspruiten , en vele , inzonderheid de exquisite beroerten moeten wel zonder eenige voorboden ontstaan, omdat zij, zoo als uit de pathogenie derzelve bekend is, inzonderheid op eene vergevorde broosheid en daardoor te weeg gebragle verscheuring der vaten berusten.

V\ anneerdus in de werken over ziektekunde van de verschillende en jaren lang bestaande voorboden van beroerte sprake is , kunnen hieronder slechts de verschijnselen van zoodanige ziektetoestanden der hersenen verstaan worden , welke dikwijls, doch niet noodzakelijk , de beroerte voortbrengen.

Daar de apoplectische haard in de meeste gevallen onmiddellijk van het begin af zoo groot is, of binnen zeer korten tijd zoo groot wordt, dat hij in staat is eene aanmerkelijke drukking op de hersenen uit te oefenen , ontstaat ook de ■verlamming op het oogenblik van de bloeduitstorting. Zij ontwikkelt zich derhalve niet , zoo als bij de hersenontsteking , langzamerhand , maar zij ontstaat plotseling , bereikt terstond haren hoogsten graad , en neemt gedurende het verdere beloop der ziekte , in gunstige gevallen, allengskens af, zoo als zij gedurende het verdere beloop van de encephalitis allengskens toeneemt.

Daar de apoplectische haard , ten gevolge van bestaan blijvende hevige bloeding, zeer dikwijls sterke drukking en vernietiging ten gevolge heeft , zullen beroerten veel menigvuldiger met algemeene verlamming , bewusteloosheid en coma gepaard gaan , dan encephalitides. Deze vormen veeleer bij de encephalitis , ten gevolge van eene bijgekomen hersenbloeding, het einde, bij de beroerte, het begin der ziekte.

Daar met het uittreden van bloed uit de vaten de

20